POLİMER BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı (HU-PBT) 19 Haziran 2014 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Aynı toplantıda bu Ana Bilim Dalı altında Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programlarının açılması da uygun görülmüştür.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programları 2014 -2015 Bahar yarıyılında eğitim – öğretim'e başlayacaktır.

Hacettepe Üniversitesinin Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerine bağlı bölümlerinin desteğini alarak, güçlü bir öğretim kadrosu ve bilimsel alt yapı ile üniversitemizin kuruluşundan bu güne kadar süre gelen polimer bilimi ve teknolojisi konusundaki çalışmaları disiplinlerarası bir yaklaşımla, daha da ileriye götürmek, ülkemizin bu alanda rekabet gücünü arttırmak için bilimsel ve teknolojik çalışmaları sürdürürken eğitim programları ile bu alanda bilgi birikimi yüksek genç ve deneyimli bireyler yetiştirmek Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalının öncelikli hedefleridir.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programının temel amacı ise, akademi ve sanayide her geçen gün giderek artan oranda ihtiyaç duyulan polimer bilimi ve teknolojisi konularında yetişmiş doktoralı temel bilimci, uzman ve mühendisleri yetiştirmektir.

Doktora programının ilk üç dönemini seçmeli dersler ve bir seminer dersi oluştururken dördüncü dönemi yeterlilik sınavına, son dört dönemi de doktora tez çalışmalarına ayrılmıştır. Öğrenciler doktora eğitimleri süresince seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile tez çalışmalarını gerçekleştirecektirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programına; Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programını tamamlamış olan, Fen, Mühendislik, Eczacılık, Diş Hekimliği, ve Tıp Fakültesi'nin çeşitli alanlarında Yüksek Lisans eğitim görmüş, yeni polimerlerin sentezi ve modifikasyonunu yapabilecek, polimer esaslı plastik ve lastik malzemelerin yeni kullanım alanlarının bulunmasını sağlamak ve polimer esaslı malzeme problemlerine çözüm getirmek isteyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve polimer kimyası, fiziği ve teknolojisi konularında bilimsel araştırma yapma yetenekleri kazandırılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla, doktora düzeyinde eğitim görmek isteyen adaylar başvurabilir. Bunların dışında başvuran adayların akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenir. Başvuracak adayların ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı)'nda sayısal puan türünde Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puana sahip olmaları gerekir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS ders alınmalıdır. Programdan mezuniyet için Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç, toplamda 24 ulusal kredilik ders almak gerekir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunun kararına bağlı olarak kişisel alt yapıda eksiklik görülmesi durumunda başvuru yapan adayların 2 sömester'e kadar hazırlık dersleri alması gerekebilecektir. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Yüksek Lisans derslerden de alarak kredi tamamlayabilir. Doktora öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Yüksek Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, HU-PBT Yüksek Lisans derslerinden seçilebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır. Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programının amacı, akademi ve sanayide her geçen gün giderek artan oranda ihtiyaç duyulan polimer bilimi ve teknolojisi konularında yetişmiş doktoralı temel bilimci, uzman ve mühendisleri yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda yetiştirilecek bireylerin polimer bilimi ve teknolojisi alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındalığında, bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, bu konudaki multidisipliner araştırmaları evrensel boyutlara taşıyabilen, deneysel araştırmaları tasarlayabilen, sistem tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayan ve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı/sözlü olarak sunabilen ve ulusal ve uluslararası ağ oluşturabilen (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.), bu alandaki çalışmaları toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten, polimer bilimi teknolojisi alanlarında üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel araştırma işbirliğini, kapasitesini ve çeşitliliğini artırabilen genç ve deneyimli bireyler olması hedeflenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız doktora derecesine sahip Polimer Bilimi ve Teknolojisi uzmanı unvanını alır. Endüstri de kimya, ilaç, gıda, tarım, sağlık, askeri, petrol, çevre, otomotiv, plastik, boya, maden gibi birçok alanda nitelikli Polimer Bilimi ve Teknolojisi uzmanı olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin polimer ve polimer bilimi ile ilgili birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademisyen olarak ta çalışabilmektedir. Ulusal üniversite ve yurt dışındaki araştırma laboratuvarları ve enstitülere; ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Polimer Bilimi ve Teknolojisi doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 60 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders başarı ile tamamlanmalıdır. İlk 3 yarıyıl doktora programında yer alan derslerden 24 krediden (120 AKTS) az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve seminer dersinin alınması ve dördüncü yarıyılda yeterlik sınavının başarılması gerekmektedir. Program kapsamında bulunan derslerin seminer hariç %100' ü seçmelidir. Son 4 yarıyılda ise uzmanlık alan dersinin alınması ve uzmanlık alanında yapılmış olan çalışmaların bir tez olarak hazırlanılıp jüri önünde savunulması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili dersi veren öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin, toplam AKTS kredisi 240 olacak şekilde doktora programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri (dersler+seminer toplamı, 120 AKTS) 4,00'lık puan sistemine göre en az 2,75 genel akademik ortalamayı sağlayarak başarı ile geçmesi ve doktora yeterlik sınavını (30 AKTS) başarması gerekmektedir. Ders aşamasını müteakip danışman öğretim üyesinin yönetiminde konusu ile ilgili bir alanda araştırma yapmalı (dönemlik 30 AKTS olacak şekilde) ve hazırladığı tezini jüri önünde başarı ile savunması gereklidir (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat Şen

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara

Tel: (0 312) 297 79 89

Fax: (0 312) 299 21 63

e-mail: msen@hacettepe.edu.tr

Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü : Prof. Dr. Dilek Şolpan Özbay

e-mail: solpan@hacettepe.edu.tr

Program AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Pınar Akkaş Kavaklı

e-mail: pinar@hacettepe.edu.tr