POLİMER BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı (HU-PBT) 19 Haziran 2014 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Aynı toplantıda bu Ana Bilim Dalı altında Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programlarının açılması da uygun görülmüştür.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programları 2014 -2015 Bahar yarıyılında eğitim – öğretim'e başlayacaktır.

Hacettepe Üniversitesinin Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerine bağlı bölümlerinin desteğini alarak, güçlü bir öğretim kadrosu ve bilimsel alt yapı ile üniversitemizin kuruluşundan bu güne kadar süre gelen polimer bilimi ve teknolojisi konusundaki çalışmaları disiplinlerarası bir yaklaşımla, daha da ileriye götürmek, ülkemizin bu alanda rekabet gücünü arttırmak için bilimsel ve teknolojik çalışmaları sürdürürken eğitim programları ile bu alanda bilgi birikimi yüksek genç ve deneyimli bireyler yetiştirmek Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalının öncelikli hedefleridir.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programının temel amacı ise, akademi ve sanayide her geçen gün giderek artan oranda ihtiyaç duyulan polimer bilimi ve teknolojisi konularında yetişmiş temel bilimci, uzman ve mühendisleri yetiştirmektir.

Yüksek lisans programının ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son iki dönem yüksek lisans tez çalışmasına ayrılmıştır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimleri süresince seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile tez çalışmalarını gerçekleştirecektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Yüksek Lisans Eğitim–Öğretim Programına üniversitelerin, Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Biyoloji veya Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik, Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri lisans mezunları ile akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık ilgili lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir.

Başvuracak adayların ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı)'nda sayısal puan türünde Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puana sahip olmaları gerekir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmalıdır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 24 ulusal kredilik ders alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır. Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programının amacı, akademi ve sanayide her geçen gün giderek artan oranda ihtiyaç duyulan polimer bilimi ve teknolojisi konularında yetişmiş temel bilimci, uzman ve mühendisleri yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda yetiştirilecek bireylerin polimer bilimi ve teknolojisi alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındalığında, bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, bu konudaki multidisipliner araştırmaları evrensel boyutlara taşıyabilen, deneysel araştırmaları tasarlayabilen, sistem tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayan ve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı/sözlü olarak sunabilen ve ulusal ve uluslararası ağ oluşturabilen (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.), bu alandaki çalışmaları toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten, polimer bilimi teknolojisi alanlarında üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel araştırma işbirliğini, kapasitesini ve çeşitliliğini artırabilen genç ve deneyimli bireyler olması hedeflenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız Polimer Bilimi ve Teknolojisi uzmanı unvanını alır. Endüstri de kimya, otomotiv, plastik, lastik, petrol, çevre, boya, ilaç, gıda, tarım, sağlık, askeri, gibi birçok alanda Polimer Bilimi ve Teknolojisi uzmanı olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin polimer ve polimer bilimi ile ilgili birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademisyen olarak ta çalışabilmektedir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Polimer Bilimi ve Teknolojisi yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders başarı ile tamamlanmalıdır. İlk 2 yarıyıl yüksek lisans programında yer alan derslerden 24 krediden (60 AKTS) az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve bir seminer dersinin alınması gerekmektedir. Program kapsamında bulunan derslerin seminer hariç %100' ü seçmelidir. Son 2 yarıyılda ise uzmanlık alan dersinin alınması ve uzmanlık alanında yapılmış olan çalışmaların bir tez olarak hazırlanılıp jüri önünde savunulması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili dersi veren öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenci, Polimer Bilimi ve Teknolojisi yüksek lisans programında yer alan 60 AKTS' lik dersleri başarıyla tamamlamalı ve genel akademik ortalaması en az 2.75/4.00 olmalıdır. Ayrıca 60 AKTS' lik uzmanlık dersi ve danışmanı gözetiminde bir konu üzerine yaptığı araştırmaları tez şeklinde jüri önünde başarıyla vermiş olmalıdır.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat Şen

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara

Tel: (0 312) 297 79 89

Fax: (0 312) 299 21 63

e-mail: msen@hacettepe.edu.tr

Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü : Prof. Dr. Dilek Şolpan Özbay

Program AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Pınar Akkaş Kavaklı