SAĞLIK HUKUKU PROGRAMI(TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Günümüzde sağlık alanındaki bilimsel gelişmelerin gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla ilerlemesi, sağlık hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıkların sayısını arttırdığı gibi bu alanda yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Hatalı tıbbi uygulamalardan doğan dava sayısındaki hızlı artış, sağlık çalışanlarının da sağlık hukukunda bilgi sahibi olmak istemelerine yol açmıştır. Uygulamadaki sorunlarla birlikte  sağlık hukuku alanındaki bilimsel çalışmalara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle bu alanda uzman hukukçuların yetiştirilmesi ve sağlık çalışanlarının konu hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Programın tamamlayan öğrenciler, programın amaçları doğrultusunda program konuları ve hukuk uygulamaları hakkında disiplinlerarası nitelikte bilgi birikimi edineceklerdir.

Program ilk kez 2022 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Kontenjan 50 kişidir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil Puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı Değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir. 

Değerlendirme Ağırlığı
ALES Puanı%20
Yabancı Dil Puanı%20
Akademik Ortalama%20
Yazılı Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat%40


4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

5. Yukarıda yer almayan hükümlerde, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programındaki öğrenciler, toplam  30 yerel krediden ve 90 AKTS'den  az olmamak kaydıyla derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamak durumundadırlar.  4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmelidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lisans eğitimini tamamlamış veya yurt dışında YÖK tarafından kabul edilmiş eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık hukukunun giderek önem kazandığı günümüzde Hacettepe Üniversitesi'nde de önerilen programın açılması bu alanda önemli bir ihtiyacı giderecektir. Program, sağlık hukuku alanında ortaya çıkan sorunlar üzerine yoğunlaşmış bir programdır Sağlık çalışanlarının sağlık hukuku alanında bilgi sahibin olmasını sağlarken; hukukçular bakımından sağlık hukuku alanında uzmanlaşma sağlayacaktır. Program sağlık hukukunun disiplinlerarası yapısına uygun bir şekilde konuya yaklaşmayı hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olanların alacağı unvan `Sağlık Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans mezunu'dur. Programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış olacaklardır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda AKTS başına düşen iş yükü 30 saattir.

Programdaki dersler seçmeli ders niteliğindedir. Seçmeli derslerin zenginliği, programı alan öğrencilere farklı seçenekler sunmaktadır. Ayrıca farklı disiplinlerden olan dersler de programın dinamik bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler aynı zamanda farklı programlardan ders alma olanağına da sahiptir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan  `Ders Öğretim Planında' verilmiştir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak  H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanacaktır.

Programın süresi normal koşullarda 2 yarıyıl, azami olarak ise 3 yarıyıldır. Programı tamamlamak için staj zorunluluğu bulunmamaktadır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programında 90 AKTS karşılığı alınan 30 yerel kredinin  ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi ile programdan mezuniyet hakkı elde edilmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

E-mail: bgozcan@hacettepe.edu.tr