ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Tezli Yüksek Lisans eğitimine 2012-2013 öğretim yılında başlamıştır. Doktora programının temel amacı, yurt içi ve yurt dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkoloji, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleriyle iş birliği içerisinde üst düzeyde bir akademik eğitim ortamı oluşturmak ve yeniliğe açık akademisyenler yetiştirmektir. 

Doktora programında yer alan dersler, Çağdaş Türk dillerini ve edebiyatlarını tüm çeşitliliği ve derinliği ile tanımlar ve analiz eder. Programdaki dersler Türk dillerinin tarihi, sözlükbilimsel, etimolojik, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel yönlerine odaklanmaktadır.

Doktora programında yer alan dersler, öğrencilerin bu alanda, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini pekiştirip bilimsel araştırma yapmasını sağlar. Programın disiplinler arası perspektifindeki amaç, öğrencilere Türk dilinden yola çıkarak edebiyat ve kültür ürünlerine eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Programın öğretim dili Türkçedir, öğrencilerin ilgili literatürü takip etmelerine imkân sağlayacak derecede bir yabancı dile vakıf olmaları gerekmektedir

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Doktora programına, aşağıda adları sıralanan yüksek lisans programı mezunları başvurabilir:

Türk Dili Yüksek Lisans Programı, Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı, Dilbilimi Yüksek Lisans Programı, Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel puan türünden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.


ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ DOKTORA MİN.AĞIRLIĞI
ALES (PUANI VE PUAN TÜRÜ)

60

EA-SÖZ

50
AKADEMİK ORTALAMA310
YABANCI DİL (PUANI VE SINAV ADI)6015

YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE/VEYA MÜLAKAT 


60

(YAZILI: 40,

MÜLAKAT: 60)

25


*Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doktora Giriş Sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ağırlığı %40, sözlü sınavın ağırlığı ise %60?tır. Yazılıdan 60 puanın altında not alan öğrenciler sözlü sınava alınmaz. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında doktora derecesinin gereklilikleri ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavıdır. Öğrenci en az 24 kredilik ders yükünü (Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise en az 120 kredilik ders yükü) ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır (toplam 240 AKTS). Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar ve jüriye sunar. Tüm gereklilikleri tamamlayan öğrenci Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doktora diploması almaya hak kazanır.

Detaylı bilgi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doktora Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan, Yüksek lisans diplomasına sahip ve programa giriş sınavında başarılı bulunan mezunlar başvurabilir. Ancak lisans öğrenimlerini Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları dışındaki bir alanda tamamlamış bütün öğrenciler ile öğrenimlerini Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Yatay geçiş ile programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; anabilim dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin kayıt kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğince kabul edilen başarı notlarını almış olması gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doktora Programı, Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olan, bu ağızlar ve lehçeleri tahlil edebilen, Türk dili tarihi hakkında detaylı bilgiye ve bu sahada bilimsel araştırma yapabilecek ileri düzeyde donanıma ve metot bilgisine sahip öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programı başarı ile bitiren öğrenci "doktor" sıfatı kazanır. Mezunlar, yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetlerde bulunur. Üniversitelerde okutmanlık yaparlar. İlgili devlet kurumlarında uzman olarak çalışır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları doktora programı, ders ve tez çalışmasını birleştiren karma bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Program toplam 8 yarıyılı kapsamaktadır. İlk dört yarıyıl ders dönemi, son dört yarıyıl ise tez hazırlama dönemidir. Öğrenci, sorumlu olduğu dersleri tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavına hazırlık sürecine girer. Programdan mezun olabilmek için derslerden 120, tez çalışmasından en az 120 olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi alınması gerekir.

4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler doktora derecesi almaya hak kazanırlar. Yeterlilik sınavını geçen öğrenciler tez önerisini sunar. Önerisi kabul edilen öğrenciler, tez komitelerinin rehberliğinde tez çalışmalarına başlarlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan ?Değerlendirme Sistemi?nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır. Ölçme ve değerlendirme her ders için değişebilir. Bu nedenle ders bilgi paketlerine bakılmalıdır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

240 AKTS?yi tamamlamak, bir doktora tezi hazırlamak ve bu tezin jüri tarafından başarılı bulunması

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nurettin Demir

E-posta: demirn@hacettepe.edu.tr

Ofis Tel: 0312 297 63 42

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Beytepe, ANKARA.

Bologna Koordinatörü

Prof. Dr. Mevlüt Erdem

E-posta: mevluterdem@gmail.com, mevluterdem@hacettepe.edu.tr

Ofis Tel: 0312 297 63 43

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Beytepe, ANKARA.