ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

  • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2013'te kurulan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Batı Avrupa'dan Çin'e, Sibirya'dan Basra Körfezi'ne uzanan geniş bölgedeki Türk dilleri ve bu dillerle üretilmiş edebiyatların modern yöntemlerle incelendiği bir yüksek lisans programıdır. Temel amaçları şöyledir:
  • Avrasya'nın birçok ülkesinde anadili veya ikinci dil olarak konuşulan yazılı ve sözlü Türk dillerini, dilbilim ve edebiyat başta olmak üzere, sosyal bilimlerin değişik alanları açısından incelemek,
  • Üniversitelerimizin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçenin Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Dilbilimi gibi bölümlerinde istihdam edilebilecek, nitelikli öğretim elemanı ve ülkemizin çeşitli kurumlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bölümümüzün araştırma alanı doğrultusunda öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, internet tabanlı uluslararası ders seçenekleri ve batıdaki benzer programlarla güçlü akademik bağları olan öğretim üyesi kadrosu ile bilgi üretimine evrensel ölçülerde katkıda bulunulan bir merkez olmak.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Programa, aşağıda adları sıralanan en az dört yıllık bölüm mezunları başvurabilir:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

Sosyal bilimlerin bunların dışında kalan Dilbilim Bölümü, Filolojiler, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Halkbilimi gibi alanlarından mezun olan öğrenciler de bilimsel hazırlık derslerini okumaya hazır olmaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Ancak Bölüm Akademik kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunda, dersleri takip edecek alan bilgisine sahip olmaları durumda hazırlık derslerinden muaf tutulabilirler.

2. Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Buna göre, aşağıda belirtilmiş olan yabancı dillerin anadil veya resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede lisans eğitimlerini tamamlamış olan adaylar dil belgesi getirmeksizin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvurabilirler: Almanca, İngilizce, Fransızca, Çince, Arapça, Farsça, Rusça ve Ukraynaca.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bölümden mezun olmak için en az 120 AKTS kredisi almış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programına müracaat önkoşullarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunanlar programa devam edebilirler. Lisans öğrenimlerini Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmenliği dışındaki alanlarda tamamlamış lisans mezunları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesine göre Bilimsel Hazırlık Programına devam ederler.

Yatay geçiş ile programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmekir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; anabilim dalında yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarının olması, öğrencinin kayıt kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Avrasya'nın birçok ülkesinde anadili veya ikinci dil olarak konuşulan yazılı ve yazısız Türk lehçelerinin dil, edebiyat başta olmak üzere sosyal bilimlerin değişik alanları açısından incelenmesi.

Pek çok üniversitemizde bulunan Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçenin Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Dilbilim gibi alanlarda istihdam edilebilecek, nitelikli öğretim elemanı yetiştirilmesi.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında ülkemizin çeşitli kurumlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesi.

Türk lehçelerinin konuşulduğu bölgeyle ilgili olarak dil ve edebiyat başta olmak üzere bilgi üretimine, evrensel ölçülerde katkıda bulunulması.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

1. Üniversitelerde akademisyen olabilirler.

2. Kamuya ve özel şirketlere ait Türk dünyasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.

3. Türk Dünyası başta olmak üzere yurt dışında üniversitelerde araştırmacı olabilirler.

4. Türk dünyasıyla iş yapan şirketlerde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim programı 24 kredilik ders ve Yüksek lisans tezinden oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemi bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planında" tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları HÜ, Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24 ile tanımlanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları 120 AKTS kredisi (24 kredilik ders) ve başarıyla savunulmuş Yüksek Lisans tezinden oluşur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Emine Yılmaz

eminey@hacettepe.edu.tr

Tel: 312-2978510

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Beytepe/Ankara

www.ctl.hacettepe.edu.tr