GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; "Geleneksel Türk Müzikleri" adı altında,KLâsik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği türlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; müziğe "çok yönlü" bakabilen sanatçı/akademisyenlerin yetiştirilmeisne imkân sağlamaktır. Bu çerçevede Geleneksel Türk Müziklerinin felsefesi doğrultusunda, disiplinlerarası yaklaşım içeren; müzik kültürü araştırmalarında kuramsal yaklaşımlar ve yöntemler, müzik ve toplumsal cinsiyet, Osmanlıca, göçmen kültürü ve müzik, müzik ve politika, antik çağda müzik, müzik sosyolojisi, popüler müzik, İslâm ortaçağı ve müzik, Geleneksel Türk Müziklerinde eser performans analizi, âşıklık geleneği, müzik terapi, sanat felsefesi, müzikte araştırma teknikleri ve yayın etiği, seminer konu başlıkları altında sınıflandırılan bir müfredat oluşturulmuıştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a, bir yüksek lisans diplomasına sahip olan; müzik alanında yayımlanmış bir makale veya bir bildiri(özeti veya tam metni yayınlanmış olan); Merkezi dil sınavından (YDS, e-YDS, YÖKDİL) en az 55 puan veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurul'ca belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan alan ve Anabilim Dalı tarafından yapılan giriş sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler kabul edilir.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversite'sinin, yurt dılından öğrenci kabulüne ilişkin olarak belirlediği koşullar geçerlidir.

Giriş Sınavı, 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır. Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

Yazılı ve sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:

  • Geleneksel Türk Müzikleri alanında önemli besteciler ve icracılar
  • Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi: Makam, usul ve form bilgisi
  • Türk Müzik Gelenekleri; Müziğin kültürel yaşamdaki yeri ve işlevleri
  • Edebiyat ve Müzik; Müzik felsefesi
  • Müzikte Araştırma Teknikleri; Yazılı ve işitsel literatür
  • Geleneksel müzikteki kuram ve uygulamalar
  • Müzik Teknolojisi

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Aldığı dersleri başaran ve hazırladığı Tez/Sanat Çalışması Raporu ve Tez/ Sanat Çalışması Savunma SInavı sonucu başarılı bulunan öğrenciler, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Doktora Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonetmelikler/sinavyonetmelik29116.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; Geleneksel Türk Müzikleri alanında yeni senteze ulaşan, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmelere sanat ve bilim etiği ilkeleri doğrultusunda katkıda bulunan, sanatçı ve araştırmacı kimliğinin gerektirdiği yetkinlikle donanmış sanatçı-akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları; yükseköğretim krumlarında akademisyen, TRT ve Kültür Bakanlığı gibi devlete bağlı kurumlarda ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında Geleneksel Türk Müzikleri uzmanı/sanatçısı/akademisyeni vb... olarak çalışabilriler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve "Ders Bilgi Paketi" içinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" başlıklı maddede tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonetmelikler/sinavyonetmelik291116.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamamk koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS krediyi tamamlayan ve aldığı derslerde ve hazırladığı Tez/ Sanat Çalışması Raporu ve Tez/Sanat Çalışması Savunma SInavı sonucu başarılı bulunan öğrenciler, Geleneksel Türk Müzikleri ANabilim Dalı Doktora Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Ayten KAPLAN