SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün programlarından biri olan Sağlık Eğitimi doktora programı, 1999 yılından beri yürütülmektedir.

Sağlık Eğitimi doktora programı, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ile ilgili fakülte mezunlarının bu programın hedefleri doğrultusundaki kazanımları için halk sağlığı, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanında ders olanakları sunmaktadır.

Program, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra program kapsamındaki konularla ilgili bir tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ile ilgili bir fakülteden mezun olup Sağlık Eğitimi, Sağlığı Geliştirme ya da halk sağlığının farklı alanlarında yüksek lisans derecesi almış olmak.

Tıp fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 "Sağlık Eğitimi doktora derecesini elde etmek için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 ulusal kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavından geçerli not almaları, program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi programlarında tamamlamış olanlar, yüksek lisansta aldığı "Sağlık Eğitimi? doktora derecesini elde etmek için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 ulusal kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavından geçerli not almaları, program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi programlarında tamamlamış olanlar, yüksek lisansta aldığı aynı kodlu zorunlu derslerden muaf sayılır. Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık Eğitimi doktora programının amacı, mezunların bu alana yenilik getirecek ya da alanı geliştirecek özgün bir sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme programını planlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda (örneğin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu?na bağlı birimlerde), il halk sağlığı müdürlüklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde (TSM), belediyelerin sağlık işleri müdürlüğünde, uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca, program mezunları, üniversitelerde akademik çalışmalarına devam edebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden (21 ulusal kredi) oluşmaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Öğrencilerin 4 yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce ?Yeterlilik Sınavı?na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.  

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Sağlık Eğitimi doktora programından mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 36 kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavı sonrası program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış

Program Sorumlusu: Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış

HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Tel: +90.312.305 1590

Faks: +90.312.311 0072

E-posta: sevkato@hacettepe.edu.tr