EPİDEMİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Epidemiyoloji Doktora programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 1988 yılından bu yana mezun vermektedir. 

Epidemiyoloji Doktora Programı, öğrencilerini epidemiyoloji yöntem bilimi, saha ve klinik uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda lider olarak yer almalarını sağlamayı ve Türkiye'de epidemiyoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Epidemiyoloji Doktora Programını tamamlayan kişiler, ilgi alanlarına göre farklı sektörlerde sağlık araştırmaları planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında çalışanları eğitir, danışmanlık verir, liderlik yapabilirler.

Epidemiyoloji Doktora Programına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilmektedir.

Doktora programı yüksek lisans sonrası en az dört yıl (sekiz yarıyıl) sürmektedir. İlk üç yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Bu dönemde Anabilim dalının belirlediği en az 120 AKTS - 36 ulusal kredinin alınması ve başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Programın dördüncü yarıyılında Doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersi alınmaktadır. Dördüncü yarıyılın sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler son dört yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmaktadır. Tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Epidemiyoloji Doktora derecesi almaktadır.  Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

 Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik veya Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlık ile ilgili alanlarından mezun olduktan sonra epidemiyoloji veya halk sağlığı yüksek lisans derecesi almış olmak.

 ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenci, epidemiyoloji alanında doktora derecesi almak için öğrenimi süresince en az 120 AKTS (ulusal 21 kredi) ve ulusal kredisi olmayan bir seminer dersini başarıyla tamamlamalıdır. Zorunlu ve seçmeli derslerine ait sınavlardan başarılı olan öğrenciler, yeterlilik sınavına hazırlık sürecine girer (30 AKTS). Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler tez önerisi verirler. Öğrenciler hazırlayacakları tez çalışması ile toplam 120 AKTS alır. Danışmanları yönetiminde bir tez hazırlayan öğrenciler, jürinin yapacağı tez savunma sınavında doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında başarılı oldukları takdirde programı başarı ile tamamlamış kabul edilir. Programın tamamlanması için öğrenci en az 240 AKTSyi tamamlamış olmalıdır.

Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik veya Sağlık Bilimleri Fakülteleriyle fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlık ile ilgili alanlarından mezun olduktan sonra epidemiyoloji veya halk sağlığı yüksek lisans derecesi almış olanların, epidemiyolojik ilke ve yöntemleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgileri ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar planlamak, uygulamak, danışmanlık vermek, öğrenci eğitmek için gerekli beceriyi kazanmalarını sağlamaktır.

Programı tamamlayan öğrenciler,

- Sağlık alanında yapılacak yeni ve özgün araştırmalar için uygun/yeni yöntem geliştirebilecek,

- Bölgesel, ulusal veya uluslar arası nitelikte geniş tabanlı çalışmalar planlayıp, uygulayabilecek,

- Bu tür araştırmaların sonuçları ışığında, toplum sağlığının iyileştirilmesi konusunda gerekli müdahale programlarının neler olduğu ve nasıl yapılması gerektiği konusunda gerekli kurum/kuruluşlara rapor hazırlayarak danışmanlık verebilecek,

- Yapılmış araştırmaları eleştirel tarzda inceleyerek, kanıtın epidemiyolojik kalitesi açısından değerlendirebilecek,

- Çalışılan sağlık alanından bağımsız olarak, araştırma gruplarına teknik destek ve danışmanlık verebilecektir.   

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Epidemiyoloji Doktora Programı?ndan mezun olan kişiler başta Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere kamuda, akademik kurumlarda, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde, uluslararası kuruluşlarda sağlık araştırmaları ile ilgili birimlerde eğitmen veya danışman olarak görev yapabilmekte veya bu tür ekip çalışmaları içinde lider olarak yer alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30?ar AKTSlik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTSlik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilir. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak Epidemiyoloji Doktora Programı ders listesinde yer almayan, diğer programlara ait dersleri de alabilir. Zorunlu ve seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Programın zorunlu derslerinin ön koşulları içinde aynı enstitünün Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programında verilen dersler varsa, bu durumda öğrenci doktora programının zorunlu derslerini almadan önce adı geçen dersleri tamamlamak zorundadır.

Öğrenci, epidemiyoloji alanında doktora derecesi almak için öğrenimi süresince en az 120 AKTSyi (ulusal 21 kredi)  ve kredisiz olarak alınan bir seminer dersini başarıyla tamamlamalıdır. Öğrenciler hazırlayacakları tez çalışması ile toplam 120 AKTS alırlar Programın tamamlanması için öğrenci en az 240 AKTS`yi tamamlamış olmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Öğrencilerin dört yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce Yeterlilik Sınavına girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Epidemiyoloji Doktora programından başarıyla mezun olabilmek için öğrencilerin programda tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 120 AKTSlik (21 ulusal kredi) dersi başarıyla tamamlamaları, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmeleri, doktora tezini tamamlamaları (120 AKTS) ve tezlerini başarıyla savunmaları gerekir. Öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. 

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön


Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri: Prof. Dr. K. Hakan Altıntaş

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Çakır

                                  Tel: +90.312.305 1590/135

                                   Faks: +90.312.311 0072

                                   e-posta: bcakir@hacettepe.edu.tr, banucakir4@gmail.com