SAĞLIK POLİTİKALARI ve YÖNETİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Sağlık Yönetimi Doktora programı Halk Sağlığı Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı?nda  yürütülmektedir. Sağlık Yönetimi Doktora programının amacı mezunlarının, sağlık yönetimi kavram ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaları; sağlık yönetim programlarını yürütmek ve değerlendirmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları ve bu alanda bilimsel araştırma yapmalarını sağlamaktır.

Doktora programı dört yıl (sekiz yarıyıl) sürmektedir. İlk üç yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Bu dönemde Anabilim dalının belirlediği en az 36 ulusal kredinin alınması ve başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Programın dördüncü yarıyılında ise  ?Doktora yeterlilik sınavına hazırlık? dersi alınmaktadır. Dördüncü yarıyılın sonunda yapılan  ?yeterlilik sınavı?nda başarılı olan öğrenciler son dört yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmaktadır. Tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Sağlık Yönetimi Doktora derecesi almaktadır.

Programın öğrenim dili Türkçe?dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık yönetimi veya halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. (Programa yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilmektedir.)

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Sağlık Yönetimi Doktora Programı dört yıl (sekiz yarıyıl) sürmektedir. Sağlık yönetimi alanında doktora derecesi almak için öğrenciler öğrenimleri süresince en az 90 AKTS?yi (ulusal 21 kredi) ve ve ?Doktora yeterlilik sınavına hazırlık? dersini (30 AKTS) tamamlamalıdır. kredisiz olarak alınan bir seminer dersini (30 AKTS)  başarıyla tamamlamalıdır. Alınan derslerin sınav sonuçlarından dörtlük sisteme göre en az 3,0 not alınmış olmalıdır. Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler tez hazırlama aşamasına geçerler. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Dört yarıyılda hazırlanacak tez çalışması ile toplam 120 AKTS alınır. Öğrenciler bu aşamada danışman yönetiminde bilimsel nitelik taşıyan bir tez hazırlayarak, jürinin yapacağı sınavda çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? oldukları takdirde doktora programını başarı ile tanımlamış kabul edilirler.

Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidirler.


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Sağlık yönetimi programını tamamlayan öğrenciler;

·         yönetim kuram, ilke ve yöntemlerini sağlık alanına uygulayabilecek, program geliştirebilecek ve değerlendirebilecek;

·         yönetim ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarını uzmanlık düzeyinde uygulayarak, araştırma planlayabilecek, yürütebilecek, sonuçlarını değerlendirebilecek,

·         sağlık yönetimi alanında bilimsel düşünce ve yöntem üretebilecektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olanlar, Türkiye'de tıp fakültelerinin içerisinde yapılandırılmış olan Halk Sağlığı Anabilim Dallarında ya da Halk Sağlığı Enstitülerinde akademisyen veya uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, sivil toplum örgütlerinde, sağlık yönetimine yönelik eğitim sunan merkezlerde eğitim, araştırma ve değerlendirmeye yönelik olarak uzman olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra sağlık yönetimi ile ilgili araştırma ve eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesinde uzman/danışman olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 21 AKTS ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk yılda(iki yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak sağlık yönetimi doktora ders listesinde yer almayan diğer programlara ait dersler de alınabilir. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı ve ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Programın zorunlu dersleri sağlık yönetimi alanında çalışmaların alt yapısını oluşturacak temel kuramsal çalışmalara yöneliktir. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyacağı çalışma alanına yönelebilmesi için alınmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Öğrencilerin dört yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce ?Yeterlilik Sınavı?na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yılda başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girer. Bu sınavı başarı ile tamamlayanlar iki yıl içerisinde bir doktora tezi hazırlamalıdır. Doktora tezi bu sürenin sonunda doktora tez jürisinin önünde sunulur ve savunulur. Bu savunmayı başarı ile tamamlayan öğrencilere sağlık yönetimi doktoru ünvanı alarak mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. K. Hakan Altıntaş                                       

                 Program Sorumlusu: Doç. Dr. Mahmut Saadi Yardım

                 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

                 Tel: +90.312.305 3141

                 Faks: +90.312.309 3699

                 E-posta: hakana@hacettepe.edu.tr