HALK SAĞLIĞI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Halk sağlığı doktora programı 1966 yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde yer alan Toplum Hekimliği Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlamıştır. İlk halk sağlığı doktora diploması 1972 yılında verilmiştir. Toplum Hekimliği Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kanunu ile 1981 yılında kapanınca yüksek lisans ve doktora programı faaliyetleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülmüştür.

Halk Sağlığı Doktora programı Ekim 2014 tarihinde Halk Sağlığı Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesine aktarılmıştır.

Program Haziran 2016 tarihinden itibaren yeniden Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine geçmiştir. Halen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Halk Sağlığı doktora programı ile halk sağlığı programlarını yürütmek ve değerlendirmek için gerekli bilgi ve beceri kazanılmakta, bu alanda bilimsel araştırma yapılması sağlanmaktadır.

Doktora programı dört yıl (sekiz yarıyıl) sürmektedir. İlk üç yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Bu dönemde anabilim dalının belirlediği en az 36 ulusal kredinin alınması ve başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Programın dördüncü yarıyılında ise “Doktora yeterlilik sınavına hazırlık” dersi alınmaktadır. Dördüncü yarıyılın sonunda yapılan “yeterlilik sınavı”nda başarılı olan öğrenciler son dört yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmaktadır. Tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Halk Sağlığında Doktora derecesi almaktadır.

Programın öğrenim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesi mezunu olmak ya da halk sağlığının farklı alanlarında yüksek lisans derecesi almış olmak. (Programa yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilmektedir.)

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Halk sağlığı alanında doktora derecesi almak için öğrenciler öğrenimleri süresince en az 90 AKTS'yi ve “Doktora yeterlilik sınavına hazırlık” dersini (30 AKTS) tamamlamalıdır. Alınan derslerin sınav sonuçlarından dörtlük sisteme göre en az 3,0 not alınmış olmalıdır. Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler tez hazırlama aşamasına geçerler. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Dört yarıyılda hazırlanacak tez çalışması ile toplam 120 AKTS alınır. Bu aşamada danışman yönetiminde bir tez hazırlayarak, jürinin yapacağı sınavda çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında “başarılı” oldukları takdirde doktora programını başarı ile tamamlamış kabul edilirler.

Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program, katılanları halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde yetiştirmekte ve mezunlarına toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik bağımsız araştırma yapma, halk sağlığını ilgilendiren olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Halk Sağlığı Doktora Programı mezunları başta Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere akademik kurumlarda, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde halk sağlığı alanı ile ilgili bölümlerde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk yılda (iki yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Öğrenciler ilgi alanları ve tez çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Halk Sağlığı Programlarında yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Öğrencilerin 4 yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce “Yeterlilik Sınavı”na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Halk Sağlığı Doktora Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan Altıntaş                              

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Hakan Altıntaş                                                              

 Adres: Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 Tel: +90 312 324 46 23

Faks: +90 312 311 00 72

E-posta: hakana@hacettepe.edu.tr