ÇEVRE HEKİMLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın programlarından biri olan 'Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programı' 1998 yılından bu güne kadar yürütülmektedir. 2012-2016 yılları arasında  Sağlık bilimleri Enstitüsü bünyesinden çıkmış, 2016 yılında yeniden dönmüştür.

Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programı'nın amacı, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Pediatri ya da Genel Dâhiliye uzmanlarının kendi çalıştıkları alanlarda çevre hekimliği yaklaşımı ile çalışmalarına katkıda bulunmak ve klinik bir dal olarak çevre hekimliğinin kurulmasını ve yürütülebilmesini sağlamak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır. Program, öğrencilerin bu programın hedefleri doğrultusundaki kazanımları için halk sağlığı, çevre sağlığı ve çevre hekimliği alanında ders olanakları sunmaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar da Çevre Hekimliği Yüksek Lisans programına başvurabilmektedir.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. Program sırasında en az 60 AKTS'lik derslerin başarı ile geçilmesi gerekir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında ise program kapsamındaki konular ile ilgili bir tez çalışması yapılmaktadır. Danışmanın önerisi doğrultusunda, tez döneminde de seçmeli ders(ler) alınabilir. Öğrenim dili Türkçe'dir. Programda herhangi bir staj etkinliği yoktur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesi mezunu olup; İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Dallarında uzmanlığını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Halk Sağlığı Çevre Hekimliği (tezli) yüksek lisans derecesi elde etmek için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 120 AKTS'lik (ulusal 21 kredi) dersleri başarıyla tamamlamaları, program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunmaları gerekmektedir.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci, ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar, çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. En az iki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

“Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programı”nın amacı, mezunların gelecekte çalışacakları alanlarda çevre hekimliği yaklaşımı ile çalışmalarına katkıda bulunmak, klinik bir dal olarak çevre hekimliğinin kurulmasını ve yürütülebilmesini sağlamak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan kişiler Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, Üniversitelerde Çevre Hekimliği Anabilim Dallarında ya da kendi uzmanlık alanlarında İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Öğrenciler ilk yıldaki iki yarıyıl süresince zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile en az 60 AKTS (21 ulusal kredi) sağlanmalıdır. Program, Halk Sağlığı, Biyoistatistik, Epidemiyoloji ve Toksikoloji alanından zorunlu ve seçmeli olan derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler tabloda belirtilen dersler dışında Sağlık Bilimleri Enstitüsü ya da üniversitede yer alan diğer ders havuzundan seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ?Ders Öğrenim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Çevre Hekimliği Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin'de yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan Altıntaş

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz

Tel: +90.312.3051590

Faks: +90.312.3110072

e-posta: cavityavuz@hacettepe.edu.tr