SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün programlarından biri olan “Sağlık Eğitimi Yüksek Lisans Programı” 1976 yılından beri yürütülmektedir. Program, 2016 yılından beri “Sağlık Eğitimi Yüksek Lisans Programı” olarak verilmeye başlanmıştır.

Sağlık Eğitimi Yüksek Lisans programı, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ile ilgili fakülte mezunlarının bu programın hedefleri doğrultusundaki kazanımları için halk sağlığı ve eğitim bilimleri alanında ders olanakları sunmaktadır.

Adayların yüksek lisans programından mezun olduktan sonra doktora programına başvurma olanağı mevcuttur. Uluslararası öğrenci adayları da yüksek lisans programına başvurabilmektedir.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında ise bir tez çalışması yapılmaktadır. Öğrenim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık bilimleri, fen ve sosyal bilimler, eğitim bilimleri ile ilgili bir fakülteden mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sağlık Eğitimi alanında (tezli) yüksek lisans derecesi almak için öğrenci en az 120 AKTS / ulusal 21 krediyi tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

Öğrenci ders döneminde en az 60 AKTS ve ulusal 21 kredilik dersi başarıyla tamamlamalıdır. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci, ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar, çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. İki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nın amacı, mezunların çalışma alanlarında sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi ile ilgili programları hazırlayıp etkili bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda araştırma yapabilmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olanlar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, il halk sağlığı müdürlüklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde (TSM), belediyelerin sağlık işleri müdürlüğünde, uluslararası kuruluşlarda, üniversitelerde, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda, ilk iki yarıyılda en az 30'ar AKTSlik ders ve son iki yarıyılda toplam 60 AKTSlik tez dönemi olmak üzere en az 120 AKTS kredi (21 ulusal kredi) alınmaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Sağlık Eğitimi yüksek lisans programından mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 ulusal kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak toplam 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış

Program Sorumlusu: Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış

HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Tel: +90.312.305 1590

Faks: +90.312.311 0072

E-posta: sevkato@hacettepe.edu.tr