SAĞLIK POLİTİKALARI ve YÖNETİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Halk Sağlığı Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda sürdürülen Sağlık Politikaları ve Yönetimi Programı Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencileri sağlık yönetimi kavram ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun ederek, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almalarını ve Türkiye'de sağlık yönetimi alanının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Adayların yüksek lisans programından mezun olduktan sonra doktora programına başvurma olanakları mevcuttur. Yabancı uyruklu adaylar da yüksek lisans programına başvurabilmektedirler.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında ise bir tez çalışması yapılmaktadır. Öğrenim dili Türkçe'dir.  

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, halk sağlığı, yönetim ve sağlık yönetimi ile ilgili olan fen ve sosyal bilimler kapsamında fakültelerden lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Sağlık yönetimi (tezli) yüksek lisans derecesi almak için öğrenci en az 120 AKTS/ ulusal 21 krediyi tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

Öğrenci program sırasında en az 60 AKTS?yi ve ulusal 21 kredilik (ulusal kredisi olmayan seminer dersi de dahil olmak üzere) dersi başarıyla tamamlamalıdır. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar, çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. İki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Tıp, halk sağlığı ve sağlık yönetimi ile ilgili olan fen ve sosyal bilimlerden lisans düzeyindeki mezunların sağlık yönetimi konularında gerekli bilgi edinmeleri ve bu alanda araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, akademik kurumların, özel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sağlık yönetimi alanı ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler ilk yıldaki iki yarıyıl süresince zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile en az 21 yerel kredi (60 AKTS) sağlanmalıdır. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak halk sağlığı yüksek lisans ders listesinde yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Seçmeli dersler tabloda belirtilen dersler dışında Halk Sağlığı Enstitüsü ya da üniversitede yer alan diğer ders havuzundan seçilebilir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğrenim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanır.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin?de ye alan koşulların sağlanması gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan Altıntaş

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Mahmut Saadi Yardım

Tel: +90.312.305 1590

Faks: +90.312.3110072

e-posta: hakana@hacettepe.edu.tr