SOSYAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı, Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde 1968 yılından bugüne kadar sosyal araştırmalar yöntemleri konusunda verilen dersler ve ülke çapında yürütülen araştırmalar çerçevesinde elde edilen deneyime dayanarak, 2013 yılında Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde ayrı bir anabilim dalı olarak kurulmuştur. Anabilim Dalı?nda nicel ve nitel araştırma yöntemleri konusunda uzman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı,  eğitim dili İngilizce olan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim yüksek lisans programları sunmaktadır. Yüksek lisans programımız farklı alanlarda seçmeli dersleri içeren ve öğrencinin uzmanlaşmasını teşvik eden bir yapıya sahiptir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Programa lisans derecesine sahip olan adaylar kabul edilmekte, adaylardan lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (onaylı fotokopisi), lisans eğitimine ait akademik transkript, ALES belgesi, YDS ya da eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi, nüfus cüzdanı örneği, iki adet vesikalık fotoğraf, niyet mektubu ve öğretim üyelerinden iki referans mektubu istenmektedir.
  • Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz NEE minimum koşulları aranır (YDS ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi gerekmektedir: YDS için en az 75, TOEFL IBT için en az 90 puan).Uluslararası öğrencilerden CPE (taban puanı 75) veya TOEFL Internet Based (taban puanı 90) belgesi istenmektedir.
  • Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 65 Eşit Ağırlık Puanı almaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerden GMAT Belgesi (taban puanı 480) veya GRE (taban puanı 151) istenmektedir.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerden nüfus cüzdanı yerine geçerlilik süresi devam eden pasaport fotokopisi istenmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen dokümanlara ek olarak öğrenim vizesi ve oturma izni belgelerini getirmeleri istenmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabul edilmelerine, gerekli belgelerin Enstitü'ye ulaşması ve değerlendirilmesi sonrasında karar verilmektedir.
  • Üniversite yönetmelik ve yönergelerine ilişkin bilgi için http://www.oid.hacettepe.edu.tr, ÖSYM sınavlarına ilişkin detaylı bilgi için ise http://www.osym.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans derecesini almak için en az toplam 120 AKTS'yi (21 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk iki yarıyılı ders, takip eden iki yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce en az 60 AKTS'lik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Derslerden başarılı olmak için gerekli minimum not C1'dir (4 üzerinden 2,50 ya da 100 üzerinden 65-69; Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16). Programda yüksek lisans derecesini alabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Yüksek lisans öğrencileri seçmeli derslerini Sosyal Araştırma Yöntemleri doktora programından da alabilirler. Ayrıca, danışmanlarının onayladığı en fazla iki seçmeli dersi diğer lisansüstü programlarından seçebilirler.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için http://www.hips.hacettepe.edu.tr/egitim/HU_yonetmelik_261116.pdf adresi ziyaret edilebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans programı, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak, araştırma tasarlama, uygulama ve veri analizi konusunda uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel yöntemler ile iyi nicel ve nitel araştırma sonuçlarının geniş bir çerçevede ve derinlemesine bir bakış açısıyla yorumlanması da programın temel hedefleri arasındadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programımız, araştırma yapma istek ve becerisine sahip, yeni fikirlere açık, analiz yeteneği yüksek ve iletişim konularında başarılı mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Program mezunlarının araştırma yapan kurumlarda, başta kamu kurumlarının araştırma yapan birimleri olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile özel araştırma şirketlerinde çalışma olanağı vardır. Program dilinin İngilizce olması mezunların kariyerlerine yurt dışında devam etme ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarını arttırmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın zorunlu ders yükümlülüğü oranı %50 ve seçmeli ders oranı %50'tir. Öğrenci, danışmanının onaylaması durumunda başka programlardan seçmeli ders olarak sayılmak üzere ders alabilir. Başka programlardan alınan derslerin zorunlu ders olarak sayılabilmesi ise Madde f'de belirtildiği gibi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır. Sosyal Araştırma Yöntemleri anabilim dalında dersler dönemliktir, ancak bazı derslerin ön koşul dersleri bulunmaktadır.

a. Zorunlu ders sayısı – oranı: 5 zorunlu ders, 4/8=0,50

b. Seçmeli ders sayısı – oranı: 4 seçmeli ders, 4/8=0,50

c. Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 2014

d. Bölüm dışı seçmeli ders sayısı: -

e. Önkoşullu dersler: - SAY612, SAY622, SAY 632, SAY641

f. Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci, programın ilk iki yarıyılında 4 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere en az 8 dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Üçüncü ve dördüncü yarıyılda zorunlu dersler kapsamında tez hazırlamaya yönelik 2 ders daha alır. Üçüncü yarıyılda akademik danışmanının gözetiminde başladığı tez çalışmasını, dördüncü yarıyılın sonunda tamamlayarak mezun olma hakkına kavuşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için http://www.hips.hacettepe.edu.tr/egitim/HU_yonetmelik_261116.pdf adresi ziyaret edilebilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin iki akademik yıllık süre içerisinde 24 kredi-saatlik ders toplamını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için, tez danışmanı atanan mezun adaylarının tez yazmaları ve tez savunma sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Detaylar H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde bulunmaktadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz

Telefon: 0312 297 73 67-68

Dahili: 0312 297 73 71

Fax: 0312 297 73 70

E-posta: aturkyil@hacettepe.edu.tr