POLİTİKA ve STRATEJİ ÇALIŞMALARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, nüfus konularında lisansüstü eğitim vermek, demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık konularıyla ilgili araştırmalar yapmak amacıyla 1967 yılında kurulmuştur. Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün ülke genelini temsil edecek nitelikte yürüttüğü/yürütmekte olduğu büyük çaplı örneklem araştırmaları, Enstitü'nün ulusal ve uluslararası alanda kabul edilen önemli bir araştırma kurumu olmasını sağlamıştır.

Politika ve Strateji Çalışmaları Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün yeniden yapılanması sürecinde 2012 yılının ikinci yarısında kurulmuştur. Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kamu kurum ve kuruluşlarına politika üretecek veri üretmenin yanı sıra bu politikaların geliştirilmesi ve dünya genelinde yaygınlaşan veriye dayalı politika üretimine imkan verecek teorik ve pratik eğitimi verir ve disiplinler arası yapıda farklı alanlarda seçmeli dersleri içeren bir eğitim sistemine sahiptir. Programın eğitim dili İngilizce'dir. Enstitümüzde öğrencilerinin eğitim çalışmaları için kullanabilecekleri bilgisayar donanımlı çalışma üniteleri vardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Politika ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans programına başvuran adayların,

- Lisans derecesine sahip olmaları,

- ALES sınavından en az 70 almaları,

- KPDS, ÜDS ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavlarından asgari taban puanını almış olmaları (taban puan YDS için 70) gerekmektedir.

- Burada belirtilmeyen tüm diğer hususlarda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Program Yönergesi'nde düzenlenen usul ve esaslar takip edilecektir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

- Öğrencilerin en az 60 AKTS'lik ders almaları ve 60 AKTS'lik tez çalışması yapmaları gerekmektedir.

- PSS501 Bilimsel Programlama, PSS502 Olasılık ve İstatistik ve PSS503 Ekonomiye Giriş dersleri bilimsel hazırlık dersleridir. Bu dersleri ve/veya enstitü kurulunca belirlenen eşdeğer derslerini daha önce almamış öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabidir.

- PSS601 Model Kurma, PSS602 Belirsizlik Altında Modelleme, PSS603 Karar Analizi ve PSS613 Seminer dersleri zorunlu derslerdir. Bunların dışında kalan tüm dersler seçmeli ders niteliğindedir.

- Herhangi bir seçmeli dersi alıp başarısız olan bir öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine anabilim dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı ile başka bir seçmeli ders alabilir.

- Seçmeli derslerin öğrenci kontenjanları ve derse kabul kriterleri her yıl enstitü akademik kurulu tarafından belirlenecektir.

- Derslerin tamamlanmasını takiben yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine yüksek lisans tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır.

- Burada belirtilmeyen tüm diğer hususlarda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Program Yönergesi'nde düzenlenen usul ve esaslar takip edilecektir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrencilerin özel öğrenci statüsünde aldıkları lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış oldukları lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Program Yönergesi'nde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde yüksek lisans programına transfer edilebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yüksek lisans programının amacı; kamu politikalarının oluşturulması sürecinde kanıta dayalı politika üretme yaklaşımını benimseyip olaylara bu açıdan bakarak kamu kurum ve kuruluşlarında ve sivil toplum kurumlarında bu anlayışı uygulamaya koyabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının başta bakanlıklar ve düzenleme kurumları olmak üzere tüm kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında, araştırma faaliyetlerine yönelmiş özel kurumlarda ve uluslararası kuruluşlarda politika ve strateji geliştirme uzmanı olarak çalışabilirler. Programın eğitim dilinin İngilizce olması program mezunların kariyerlerine yurt dışında ya da uluslararası kuruluşlarda devam etme olanaklarını arttırmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders kredi oranı – 6 zorunlu ders 12/24 = 0,50

Seçmeli ders kredi oranı – 4 seçmeli ders 12/24 = 0,50

Derslerin tamamlanmasını takiben yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine yüksek lisans tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır. Bu süreç Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Program Yönergesi'nde belirlenen usul ve esaslara tabidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Program Yönergesi'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Program Yönergesi'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Onur Alper Kılıç

Tel: +90-312-305 11 15

Fax: +90-312-311 81 41

onural@phacettepe.edu.tr