NÜFUSBİLİM PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfusbilim Doktora Programı 1968 yılından beri Ekonomik ve Sosyal Demografi ve Teknik Demografi programları ile Türkiye'de demografi/nüfusbilim alanında doktora eğitim veren iki programın güncel ihtiyaçlara ve Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün hedeflerine göre birleştirilmiş halidir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Nüfusbilim Anabilim Dalını içerecek olan doktora programında doğum, ölüm, göç gibi nüfusun temel bileşenleri ile araştırma teknikleri, sağlık gibi nüfusu ilgilendiren konularda eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Programda Nüfusbilim Yüksek Lisans programından mezun olmayan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık uygulaması vardır.

Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde demografi alanında özelleşmiş bir dokümantasyon merkezi ve öğrencilerinin eğitim çalışmaları için kullanabilecekleri bilgisayar donanımlı çalışma üniteleri vardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Nüfusbilim doktora programına yüksek lisans programlarını tamamlamış adaylar başvurabilir. 

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Yüksek lisans eğitimi diploması
 • Lisans ve yüksek lisans eğitimine ait akademik transkript
 • ALES Belgesi (adayların ALES eşit ağırlık puanlarının en az 65 olması gerekir, uluslararası öğrencilerden ise GMAT belgesi -taban puan 485- veya  GRE belgesi -taban puan 151- kabul edilir)
 • YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi (adayların YDS ve YÖKDİL için en az 75, TOEFL IBT için en az 90 almış olmaları gerekir)
 • İki adet vesikalık resim
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Başvuru gerekçesini anlatan niyet mektubu
 • Adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden referans mektubu

Uluslararası öğrencilerden ise, yukarıda belirtilen dokümanlara ek olarak:

 • Öğrenim vizesi
 • Pasaport
 • Oturma izni belgeleri istenmektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabul edilmelerine, gerekli belgelerin Nüfus Etütleri Enstitüsü'ne ulaşması ve değerlendirilmesi sonrasında karar verilmektedir.

Üniversite yönetmelik ve yönergelerine ilişkin bilgi için http://www.oid.hacettepe.edu.tr, ÖSYM sınavlarına ilişkin detaylı bilgi için ise http://www.osym.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nüfusbilim doktora derecesini almak için toplam 240 AKST'yi (21 ulusal kredilik ders ve tez döneminde alınan özel konular dersleri) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk üç yarıyılı ders, dördüncü yarıyıl takip eden dört yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce 120 AKST'lik (21 ulusal kredilik) derslerin tamamlanmış olması ve doktora yeterlilik sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Derslerden başarılı olmak (dersi tamamlamak için) gerekli minimum not B3 (4 üzerinden 2,75 ya da 100 üzerinden 70-74) olup mezun olabilmek için ağırlıklı not ortalamasının B2 (4 üzerinden 3,00 ya da 100 üzerinden 75-79) olması gerekmektedir (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 26 ve Madde 27). 

Nüfusbilim Doktora Programından derece alabilmek için ders listesinde zorunlu derslerin yanı sıra minimum krediyi dolduracak kadar seçmeli derslerin alınması doktora yeterlilik sınavında başarılı olunması ve doktora tezinin tamamlanması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin ve değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş bir öğrencinin önceki eğitiminin Nüfusbilim doktora programı tarafından tanınması, gerekli hallerde kredi transferi yapılması, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programı ile toplumsal, ekonomik, bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere eğitim vermek, demografik verinin ve bilginin üretilmesini, kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, nüfus konularında farkındalık ve duyarlılık yaratmak ve nüfus konularında politika geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının başta Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Kalkınma Ajansları olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında, özel sektörün özellikle araştırma faaliyetlerine yönelmiş kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanakları vardır. Programın eğitim dilinin İngilizce olması program mezunlarının kariyerlerine yurt dışında ya da uluslararası kuruluşlarda devam etme olanaklarını arttırmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın zorunlu ders yükümlülüğü oranı %61.5 ve seçmeli ders oranı %38.5'tir. Öğrenci danışmanının onaylaması durumunda öğrenci başka programlardan seçmeli ders olarak sayılmak üzere ders alabilir. Başka programlardan alınan derslerin zorunlu ders olarak sayılabilmesi ise Madde f'de belirtildiği gibi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır. Nüfusbilim doktora programında yer alan dersler dönemliktir.

a.       Zorunlu ders sayısı oranı: 8 zorunlu ders, 8/13=0.615

b.       Seçmeli ders sayısı oranı: 5 seçmeli ders, 5/13=0.385

c.       Bölüm dışı seçmeli ders sayısı:  -

d.       Staj zorunluluğu:  -

e.       Önkoşullu dersler:  -

f.       Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci programın ilk dört yarıyılında 8 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere en az 13 dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Dördüncü yarıyılda doktora yeterlik sınavı için hazırlanan öğrenci, yeterlilik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra, beşinci yarıyıldan itibaren tez hazırlamaya yönelik 4 ders daha alır. Akademik danışmanının gözetiminde tez çalışmalarına başlayan doktora adayı, tezini başarıyla savunmanın ardından doktora derecesini almaya hak kazanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Nüfusbilim doktora derecesini almak için öğrencilerin 4 akademik yıl içinde toplam 240 AKTS'lik (21 ulusal kredilik ders ve tez döneminde alınan özel konular dersleri) ders tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler alınan derslerin yanında doktora yeterlilik sınavında başarılı olmalı ve doktora tezlerini tamamlayıp başarılı bir şekilde tez savunmasını yapmalılardır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmet Koç

Tel: +90 312 297 73 67-68-69

Dahili: +90 312 297 73 71

Faks: +90 312 297 73 70

E-posta: iskoc@hacettepe.edu.tr