NÜFUSBİLİM PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfusbilim Yüksek Lisans Programı 1968 yılından beri Ekonomik ve Sosyal Demografi ve Teknik Demografi programları ile Türkiye'de demografi/nüfusbilim alanında diploma sonrası eğitim veren iki programın güncel ihtiyaçlara ve Nüfus Etütleri Enstitüsünün hedeflerine göre birleştirilmiş halidir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde demografi alanında özelleşmiş bir dokümantasyon merkezi ve öğrencilerinin eğitim çalışmaları için kullanabilecekleri bilgisayar donanımlı çalışma üniteleri vardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans programına en az dört yıl süreli lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar başvurabilirler. Başvuru için gerekli belgeler: 

 • Lisans eğitimi diploması
 • Üniversite eğitimine ait akademik transkript
 • ALES Belgesi (adayların ALES eşit ağırlık puanlarının en az 65 olması gerekir, uluslararası öğrencilerden ise GMAT belgesi -taban puan 485- veya  GRE belgesi -taban puan 151- kabul edilir.)
 • YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi (adayların YDS ve YÖKDİL için en az 75, TOEFL IBT için en az 90 almış olmaları gerekir)
 • İki adet vesikalık resim
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Başvuru gerekçesini anlatan niyet mektubu
 • Adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden referans mektubu

Uluslararası öğrencilerden ise yukarıda belirtilen dokümanlara ek olarak:

 • Öğrenim vizesi
 • Pasaport
 • Oturma izni belgeleri istenmektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabul edilmelerine, gerekli belgelerin Nüfus Etütleri Enstitüsü'ne ulaşması ve değerlendirilmesi sonrasında karar verilmektedir.

Üniversite yönetmelik ve yönergelerine ilişkin bilgi için http://www.oid.hacettepe.edu.tr, ÖSYM sınavlarına ilişkin detaylı bilgi için ise http://www.osym.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans derecesini almak için toplam 120 AKST'yi (21 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk iki yarıyılı ders, takip eden iki yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce 60 AKST'lik (21 ulusal kredilik) derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Derslerden başarılı olmak (dersi tamamlamak için) gerekli minimum not C1 (4 üzerinden 2,50 ya da 100 üzerinden 65-69, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 16) olup mezun olabilmek için ağırlıklı not ortalamasının B3 (4 üzerinden 2,75 ya da 100 üzerinden 70-74) olması gerekmektedir. Programda yüksek lisans derecesini alabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Yüksek lisans öğrencileri seçmeli derslerini Nüfusbilim doktora programından da alabilirler. Ayrıca, danışmanlarının onayladığı en fazla iki seçmeli dersi diğer lisansüstü programlarından seçebilirler.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Nüfus Etütleri Enstitüsü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans programında toplumsal, ekonomik, bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere eğitim vermek, demografik veri/bilgi üretilmesini, kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, nüfus konularında farkındalık ve duyarlılık yaratmak ve nüfus konularında politika geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının başta Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Kalkınma Ajansları olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında, özel sektörün özellikle araştırma faaliyetlerine yönelmiş kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanakları vardır. Programın eğitim dilinin İngilizce olması program mezunlarının kariyerlerine yurt dışında ya da uluslararası kuruluşlarda devam etme olanaklarını arttırmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın zorunlu ders yükümlülüğü oranı %62.5 ve seçmeli ders oranı %37.5'tir. Öğrenci danışmanının onaylaması durumunda öğrenci başka programlardan seçmeli ders olarak sayılmak üzere ders alabilir. Başka programlardan alınan derslerin zorunlu ders olarak sayılabilmesi ise Madde f'de belirtildiği gibi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır. Nüfusbilim yüksek lisans programında yer alan dersler dönemliktir. DEM601 - Introduction to Demographic Analysis dersi, DEM603 - Demographic Models dersinin ön koşul dersidir. Programda yer alan zorunlu dersler öğrenciye, alan ile ilgili temel bilgileri verirken seçmeli dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlarla ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Program öğrencileri Sosyal Araştırma Yöntemleri bölümünden SAY601 - Fundamentals of Social Survey Methodology dersini zorunlu olarak almaktadır.

a.       Zorunlu ders sayısı oranı: 5 zorunlu ders, 5/8=0.625

b.       Seçmeli ders sayısı oranı: 3 seçmeli ders, 3/8=0.375

c.       Bölüm dışı seçmeli ders sayısı:  -

d.       Önkoşullu dersler:  DEM603

e.       Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci, programın ilk iki yarıyılında 5 zorunlu ve 3 seçmeli olmak üzere en az 8 dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Üçüncü ve dördüncü yarıyılda zorunlu dersler kapsamında tez hazırlamaya yönelik 2 ders daha alır. Üçüncü yarıyılda akademik danışmanının gözetiminde başladığı tez çalışmasını, dördüncü yarıyılın sonunda tamamlayarak mezun olma hakkına kavuşur. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin iki akademik yıllık süre içerisinde 24 kredi-saatlik (120 AKTS) ders toplamını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için, tez danışmanı atanan mezun adaylarının tez yazmaları ve tez savunma sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Detaylar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde bulunmaktadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmet Koç

Tel: +90 312 297 73 67-68-69

Dahili: +90 312 297 73 71

Faks: +90 312 297 73 70

E-posta: iskoc@hacettepe.edu.tr