SAĞLIK İLETİŞİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1970'li yıllarda ortaya çıkan ve iletişim çalışmaları altında örgütlenen Sağlık İletişimi, sağlık bağlamları ve sağlık konusuyla ilintili her türlü iletişim sürecinin irdelenmesine odaklanmaktadır. Sağlık iletişimi, sağlık konusunda bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak üzere ?bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak oluşan etkileşim ve işlemlere iletişim kavram ve kuramlarının uygulanması? olarak tarif edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta-hekim arasındaki iletişim süreçlerine ve sağlığın geliştirilmesi için hazırlanan sağlık kampanyaları üstüne yoğunlaşan sağlık iletişimi çalışmaları, sağlık hizmetlerinin tanınmasını, sağlıkla ilgili tutumların ve davranışlarının değiştirilmesini sağlık iletişiminin temel etkinlik alanları haline getirmiştir.

Sağlık personeli-hasta iletişimi, bireylerin sağlık enformasyonuna erişimi, klinik tavsiyelerin yerine getirilmesi, kamu sağlığı mesajlarının oluşturulması, bireysel ve toplumsal sağlık riski ile ilgili enformasyonun yayılması, kitle iletişiminde sağlık mesajları, tüketicilerin ve sağlık personelinin kamu sağlığı ve sağlığın korunması sistemlerine nasıl ulaşacağının eğitimi ve sağlık enformasyon sistemleri gibi (Çınarlı, 43-44) konularda çalışmalar yapan sağlık iletişimi alanı, etkinlik alanını genişliği nedeni ile iletişim, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, halkbilim, etnoloji, tıp ve siyaset bilimi gibi disiplinlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir alandır. 

İnsan sağlığının korunması, hastalığı meydana getiren durumun minimize edilmesi, hastalığın tedavi edilmesi, önlenmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasıyla ve zaten makul ölçüde sağlıklı olanların sağlıklarının daha iyi hale getirilmesiyle gelişeceği gerçeği (Çınarlı, s. 25) sağlık politikalarının geliştirilmesinde hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve sağlık eğitimi bileşenlerini ve bireysel faktörler kadar çevresel ve toplumsal faktörlerin de etkilerini göz önünde bulundurmayı gerektirmiştir. Bu bağlamda farklı disiplinlerin işbirliği içinde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir sağlık iletişimi alanın ve programın yapılandırılması gerekmektedir. 

Önerilen Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı da Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin akademik kadrosunun ilgi alanları ve teknik yeterlilikleri açısından, alanın disiplinlerarası doğasına ve yöntemsel zenginliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu program sayesinde farklı artalanlardan gelen öğrencilerin sağlık iletişiminin bileşenlerinin tanınması, sağlıkla ilgili tutumların ve davranışlarının değiştirilmesine yönelik faaliyetler, sağlık personeli-hasta iletişimi, bireylerin sağlık enformasyonuna erişimlerini arttırmaya yönelik kampanya süreçlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması,  kamu sağlığı mesajlarının oluşturulması, bireysel ve toplumsal sağlık riski ile ilgili enformasyonun tasarlanması ve yayılması, kitle iletişiminde sağlık mesajlarının tartışılması, sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesine yönelik iletişim süreçleri gibi konularda bilgi kazanması sağlanacaktır. Bu program, sağlık iletişimi alanında hâlihazırda Ankara?da bu tip bir yüksek lisans programının olmaması nedeniyle var olan eksikliğin giderilmesine, sağlık iletişimi alanında uzmanlaşmak isteyenlere katkı sağlayacağı gibi sağlık bürokrasisinde, sağlık kurumlarındaki ve sağlık konusuyla ilgili çalışma yapan özel ve resmi kurumların ihtiyaç duyduğu uzman personel eksikliğini gidermede de yardımcı olacaktır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alacak Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programına aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler arasından yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar alınacaktır. 

 1. Programa başvuran adayların Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri dahil olmak üzere, en az dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmalı ve lisans not ortalaması 4.00 (dört) tam not üzerinden en az 2.70 (iki nokta yetmiş) olması,
 2. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından HÜ Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olması,
 3. Adayların programa başvurabilmeleri için İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan herhangi birinden en az 60 ya da eşdeğeri puan almaları gereklidir.
 4. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, yazılı ve sözlü sınavın %30'u, lisans ortalamalarının %10'u ve yabancı dil puanlarının %10'u dikkate alınacaktır.
 5. Adayların Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvurma gerekçelerini içeren en az bir sayfalık niyet mektubunu (Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır), fotoğraflı özgeçmişlerini yukarıda sayılan belgelerle birlikte Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. Yukarıda yer almayan hükümler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için öğrencilerin 3 zorunlu, 4 seçmeli, 1 seminer dersi almaları ve tez çalışması yapmaları gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS/ECTS kredisi 120'dir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı?nda önceki öğrenmelerin tanınması Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından alınmış dersin eşdeğerliğinin sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

H.Ü. Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı,

 1. sağlık, iletişim ve sağlık iletişimi alanındaki temel kavramlara, kavramlar arası ilişkilere, yaklaşımlara ve kuramlara teorik ve uygulama düzeyinde kullanabilecek ve değerlendirecek seviyede hâkim;
 2. sağlık iletişimi faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip;
 3. sağlık iletişiminin hem kişilerarası hem de medya ve sağlığı geliştirme boyutu hakkında sahip olduğu bilgi birikimini çalışmalarına yansıtan; alanda kullanılan temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip;
 4. sahip olduğu bu bilgilerle sağlık iletişimi alanında nicel ve nitel araştırma tekniklerini kullanarak araştırmalar tasarlayabilen, uygulayabilen, araştırma sonuçlarını yorumlayabilen ve yayınlar üretebilen;
 5. sahip olduğu bilgi birikimiyle sağlık iletişimi konusunda ortaya çıkan sorunlara bilimsel ve güncel bilgilerle tartışıp çözüm önerileri getirebilen;
 6. etnik, cinsiyet ve kültürel farklılıklar taşıyan bireylere akademik ve mesleki etik kurallara ve ilkelere uygun davranan;
 7. sağlık iletişimi alanında geliştirilen güncel bilgiyi, yaklaşımları ve kaynakları takip eden bunları eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendiren, bu konulardaki tartışmalara katılan ve yeni bilgiler üreten,
 8. çalışma alanıyla ilgili disiplinlerarası düşünebilen, sorgulayan,  yorumlayan ve değerlendiren mezunlar vermektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, sağlık hizmeti veren kurumlarda hasta ve hasta yakınlarıyla temasın gerçekleştiği insan kaynakları biriminde,  hasta hakları biriminde,  kalite birimlerinde sorumlu olarak istihdam edilebileceği gibi,  sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapan kurum ve ajanslarda, sağlık araştırmalarında araştırmacı olarak görev alabilecekler ve sağlık bürokrasisinde uzmanlaşabileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

HÜ Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı?na kabul edilen öğrenciler, zorunlu statüdeki Sağlık İletişimi, Sağlık İletişiminde Metod Metodoloji ve Yayın Etiği, Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık İletişimi Araştırmaları Semineri ile tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bunun dışında programdaki dersler seçmelidir. Bu programda 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için öğrencilerin en az 3 zorunlu, 4 seçmeli, 1 seminer olmak üzere almaları ve tez çalışması yapmaları gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS/ECTS kredisi 120?dir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Burcu Şimşek

İletişim Bilimleri Bölümü Başkanı

E-Posta: bsimsek@hacettepe.edu.tr

Telefon: (90 312) 297 62 25 - 29

Faks: (90 312) 297 62 26

Adres: İletişim Bilimleri Bölümü  İletişim Fakültesi

Edebiyat Binası İçi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi

Beytepe Ankara 06800