İLETİŞİM BİLİMLERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İletişim Bilimleri Doktora Programı 15.08.2012 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilerek eğitim-öğretime başlamıştır. Programda tıpkı İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'na olduğu gibi iletişim, disiplinlerarası bir alan olarak kavranmakta, programın dersleri alandaki güncel ve ileri düzeydeki teorik ve metodolojik yaklaşımları içermektedir. Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin esas alındığı programda, iletişim alanına özgül katkılar sunabilecek araştırma ve çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Programa başvuran adaylar herhangi bir yüksek lisans programını 4.00 (dört) tam not üzerinden en az 3.00 (üç) not ortalaması ile tamamlamış olmalıdır.
  2. Adayların, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları
  3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.
  4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.
  5. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya yüksek lisans, bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.
  6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
Doktora Programı'na Giriş İçin Özel Koşullar;

Adayların,

  • İletişim Bilimleri Yüksek Lisans, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurma gerekçelerini içeren en az bir sayfalık niyet mektubunu (Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır),
  • Fotoğraflı özgeçmişlerini ve
  • Kapalı zarf içindeki iki adet referans mektubunu

yukarıda sayılan belgelerle birlikte HÜ İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin doktora programı mezuniyet koşulları geçerli olup buna ek olarak öğrenciler 2 dönem çalışma alanlarına uyan birer seminer (toplam 2 seminer) almak zorundadırlar. Doktora yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrenciler, jüri önünde savundukları doktora tezleri kabul edildiğinde doktora diploması almaya hak kazanırlar.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ İletişim Bilimleri Doktora Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İletişim Bilimleri Doktora Programı'nın amacı, İletişim bilimlerine ilişkin güncel ve ileri düzeyde yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim; bunları bir araştırmada uygulama becerisine sahip; iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren; özgün bir çalışmayı ya da projeyi bağımsız bir şekilde gerçekleştirerek bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilecek; özgün çalışmalar yaparak ya da varolan çalışmalara yeni yorumlar getirerek bilginin sınırlarını genişleten ve ürettiği yeni bilgileri ulusal ve uluslar arası yayınlara dönüştürebilen; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model ve yöntemler geliştiren bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekleyebilecek; alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü yakından tanıyan; İletişim bilimleri alanının başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşabilecek, alanda karşılaşılan bilimsel, kültürel, etik sorunların çözümüne katkıda bulunacak ve bu değerlerin gelişimini destekleyecek insanların yetişmesini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayan öğrenciler iletişim fakültelerinde öğretim elemanı olarak görev alabilecekleri gibi, medya sektöründe ve devlet kurumlarında iletişim uzmanı, iletişim danışmanı, basın sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

HÜ İletişim Bilimleri Doktora Programı'na kabul edilen öğrenciler arasından gerekli görülenler, Bilimsel Hazırlık Programı'na katılırlar. Bu programdaki tüm dersler zorunludur. Gerekli görülen öğrencilerin İletişim Bilimleri Yüksek Doktora Programı derslerini alabilmeleri için bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmaları gereklidir. İletişim Bilimleri Doktora Programı kapsamındaki seminer dersleri dersi zorunlu (öğrenciler tüm seminer derslerini değil, bunlar arasından iki tanesi alacaktır) geri kalan tüm dersler ise seçmelidir. Bu programda 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin doktora programı mezuniyet koşulları geçerli olup buna ek olarak öğrenciler 2 dönem çalışma alanlarına uyan birer seminer (toplam 2 seminer) almak zorundadırlar. Doktora yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrenciler, jüri önünde savundukları doktora tezleri kabul edildiğinde doktora diploması almaya hak kazanırlar.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç .Dr. Burcu Şimşek

Bölüm Başkanı

E-mail: bsimsek@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976230

Fax: +90 312 2976289

Adres: İletişim Bilimleri Bölümü İletişim Fakültesi

            Edebiyat Binası İçi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi

            Beytepe Ankara 06800

Web Adresi: http://www.iletisim.hacettepe.edu.tr/index.php?id=egitim/yukseklisans