İLETİŞİM BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı ilk yüksek lisans öğrencilerini Temmuz 2006'da kabul ederek eğitime başlamıştır.

Programdaki dersler, çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanak verecek ve Avrupa Üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. Program, sosyal ve teknolojik değişmelere uyum sağlayabilecek, kendini yenileyen bir program olarak planlanmıştır. Programda yer alan dersler, öğrencilerin tez aşamasında ihtiyaç duyacakları kuramsal dayanakları sağlamanın yanında, onların güncel sorunları tartışabilecek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilecek bir bilgi birikimine sahip olmalarını da amaçlamaktadır. Başka deyişle, program bütünüyle göz önüne alındığında, aktüel olaylarla kuramsal temelleri örtüştürmeye ve akademik bilginin kullanımına yönelten bir programdır. Disiplinlerarası bir alan olan iletişim, sosyolojiden tarihe, siyaset biliminden felsefeye, sanattan ekonomiye, antropolojiden psikolojiye, dilbilimden hukuka uzanan geniş bir çerçeve içinde ele alınmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön


1.    Programa başvuran adaylar en az dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmalı ve lisans not ortalaması 4.00 (dört) tam not üzerinden en az 2.80 (iki nokta seksen) olmalıdır.

2.    Adayların, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmaları

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4.   Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'na Giriş İçin Özel Koşullar;

Adayların,

  • İletişim Bilimleri Yüksek Lisans, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurma gerekçelerini içeren en az bir sayfalık niyet mektubunu (Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır),
  • Fotoğraflı özgeçmişlerini ve
  • Kapalı zarf içindeki iki adet referans mektubunu

yukarıda sayılan belgelerle birlikte HÜ İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 24 AKTS'lik zorunlu ders almak (1 seminer, bir metot ve 1 kuram dersi) ve 36 AKTS'lik seçmeli ders olmak üzere toplam 60 AKTS kredilik ders alınması ve tez çalışmasını tamamlayarak 60 AKTS alınmış olması gereklidir. Ders süreci ve tez sürecinin tamamlanması ile programdan mezun olabilmek için ulaşılması gereken minimum AKTS 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programının amacı, iletişim bilimlerine ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkim; alana ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olan; iletişim bilimleri alanında araştırmalar tasarlayabilen, bunları uygulayıp raporlaştırabilecek; akademik ve mesleki etik kurallara ve ilkelere uygun davranan; disiplinlerarası düşünebilen, sorgulayan, yorumlar ve değerlendiren; alanındaki güncel bilgi ve yaklaşımları takip eden, bunları eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilen; alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretebilen, politika önerileri geliştirebilecek ve bunları proje ve etkinliklere dönüştürebilen; öğrenimini bir üst eğitim düzeyine taşıyabilecek mezunlar vermektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayan öğrenciler, iletişim bilimleri alanında doktora programına devam ederek, iletişim fakültelerinde öğretim elemanı olarak görev alabilecekleri gibi, medya sektöründe ve devlet kurumlarında iletişim uzmanı, iletişim danışmanı, basın sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrencilerin İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamındaki ?İLT 680 Sosyal Bilimlerde Metot, Metodoloji ve Etik? ve  ?İLT610 İletişim Kuramları? dersleri ile bir seminer dersini almaları zorunludur. Bunun dışında programdaki dersler seçmelidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 24 AKTS'lik ders almak (1 seminer, 1 kuram ve 1 metot) ve tez çalışması gerçekleştirmek (60 AKTS) gereklidir. Ders süreci ve tez sürecinin tamamlanması ile programdan mezun olabilmek için gereken minimum AKTS 120'dir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Burcu Şimşek

Bölüm Başkanı

E-Posta: bsimsek@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976230

Fax: +90 312 2976289

Adres: İletişim Bilimleri Bölümü -  İletişim Fakültesi

            Edebiyat Binası İçi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi

            Beytepe Ankara 06800

Web Adresi: http://www.iletisim.hacettepe.edu.tr/index.php?id=egitim/yukseklisans