BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan dört yıllık (8 yarıyıl) tezli bir programdır. 7 Nisan 2005 tarihinde açılan doktora programı, ilk mezununu 2009 yılında vermiştir. Öğretim teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insangücü gereksiniminin bir kısmını karşılayabilmek, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından açılan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin lisans programlarına akademik eleman yetiştirmek, özel ve kamu sektörüne Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında uzman yetiştirmek ve alanın bilimsel gelişimi için yayın ve araştırmalar yapmak, ana bilim dalında yürütülen doktora programının temel amaçları arasında sayılabilir. Programın temel araştırma konuları, e-öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde yayılımı ve entegrasyonu, yapılandırmacı öğretim tasarım ve değerlendirme modelleri, eğitsel bilgisayar oyunları, çevrimiçi öğrenme, teknoloji politikaları, çoklu ortam tasarımları, kullanılabilirlik ve insan bilgisayar etkileşimi, bilişsel süreçler ve e-öğrenme ortamlarına yansımalarıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Bilgisayara ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programına bütün tezli yüksek lisans programları mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir. Ancak alan dışından gelip programa kesit kayıt hakkı kazananlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması 2.50

Bütünleşik doktora programı için minimum lisans akademik ortalaması: 3.00

Doktora için ALES Minimum Puanı: 60 ( x) EA ( ) SÖZ ( x) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ (x) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan derslerin, uygulamaların, yeterlik sınavının ve doktora tezinin tümünü başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli koşuludur. Ayrıca öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ilişik kesme durumlarına tabi olmamaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının doktora programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına yönlendirmiş, Öğretim/Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Öğretim/Öğrenme Teknolojileri son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması için büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu internete dayalı eğitim konusunda üniversiteler için yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de gitgide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bölümümüzün doktora programı, bilgisayara dayalı teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konularında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, ürünler geliştirmek, gerekli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora mezunları, “Doktor” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Mezunlar eğitim materyalleri tasarlayan şirketlerde ve üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilmektedirler. Özel sektörde görev alabilecekleri gibi, çeşitli uzaktan eğitim kurumlarında e-öğrenme uzmanı olarak da çalışabilirler. Bunların yanısıra TRT, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarda da yayımcı, uzman ya da uzman yardımcısı gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler. İsteyen öğrenciler, kendi alanlarında doktora sonrası eğitimlere devam edebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalının doktora programı 4 yıllık (8 yarıyıl) bir programdır.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için Seminer ve Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur (http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/?sayfa=yonetmelikler). Öğrenciler söz konusu derslerini kendi ilgi ve çalışma alanlarına göre seçebilmektedirler. Derslerini başarı ile tamamlayan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine göre; öğrencinin bilim alanında temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danışmanın ve akademik anabilim kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi genel sınav döneminin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve öğrencinin tez sürecini izlemekte ve öğrenciye rehberlik etmektedir.

Program için öngörülen azami süreleri aşmaksızın, tezini tamamlayan öğrenci doktora tez savunma sınavına alınır. Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok altı aya kadar ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası reddedilen öğrenci en erken altı ay sonra bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: Sekiz ders +Seminer dersi

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 27 Kredi/90 AKTS

Bütünleşik Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 42 kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Edebiyat D Blok Beytepe Çankaya - ANKARA

Tel: 0 312 297 71 76

e-posta: bote@hacettepe.edu.tr