ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 • Çocuğun sağlığı, bakımı ve korunmasından sorumlu kişilerin yaptığı ve yapmayı ihmal ettiği eylemler sonucunda çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar görmesi sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak tanımlanan istismar ve ihmal vakaları günümüzde giderek artmaktadır.
 • Yaralanma ve ölümle sonuçlanabilen bu vakalar çoğunlukla çocuk acil polikliniklerine başvurmakta, ancak sağlık personelinin eğitim yetersizliği nedeniyle doğru tanı alamamakta, çoğu verilen öyküye dayanılarak kaza tanısı almaktadır.
 • Doğru tanı alamayan ve uygun yaklaşım yapılamayan vakaların %35'i yeniden ağır travmaya maruz kalırken bunların %5-10'u ölmektedir.
 • Konvulsiyon, hidrosefali, ataksi, IQ düşüklüğü , öğrenme güçlükleri, evden kaçma, intihar ve suça eğilim, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, şiddete yönelik antisosyal kişilik, depresyon, en sık görülen komplikasyonlardır. Bu nedenle fiziksel ve ruhsal yönden ortaya çıkabilecek uzun süreli etkileri anlamaya yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarını yapabilecek hekimlere gereksinim vardır.
 • İstismara uğrayan çocuk diğer çocukları ve ileride kendi çocuğunu istismar etmektedir. Bu nedenle istismar önlenmediği durumda kısır döngü halinde bir nesilden diğerine aktarılması olasılığı yüksektir. .
 • Toplumumuzda fiziksel, ruhsal ve cinsel istismar riskinin yüksek olduğu çocuk ve ailelerin sayısı da giderek artmaktadır.
 • Bu konuda sağlık personeline yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programı yoktur.
 • İstismar ve ihmal vakalarına multidisipliner yaklaşım (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Çocuk, Ergen ve Erişkin Ruh Sağlığı Uzmanları, Adli Tıp, Jinekologlar, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Çocuk cerrahisi, Sosyal Hizmet Uzmanları gibi) içinde çocuğa fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden en uygun tedavi planı ve yaklaşımın yapılabilmesi, adli rapor hazırlanması ve bu süreçte çocuk için en uygun hukuksal yaklaşımın yapılıyor olması gerekmektedir. Hastaneler bu vakalara multidisipliner bir yaklaşım için “İstismar Edilen Çocuklara Yaklaşım Ekipleri” oluşturmuştur.
 • Bu konuda çalışan hekimlerin de multidisipliner bir eğitim alması gerekmektedir.
Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı”, “Adli Tıp Uzmanı”, “Erişkin Psikiyatri Uzmanı” ve “Çocuk Cerrahisi Uzmanı” olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı en az 30 (90 AKTS) kredilik ders ve bir dönem projesinden oluşur. Alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan başarılı öğrenciler, dönem projesi dersini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını (http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikbilimleri/dosyalar/yonetmelikler/hu-yonetmelik-26112016.pdf) yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

(http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikbilimleri/dosyalar/yonetmelikler/hu-yonetmelik-26112016.pdf).

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez. Tıp Fakültesi Bütünleşik Bilim Doktorası çerçevesinde açılan dersler bu kapsamın dışındadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 1. Şüpheli vakalara tanı koyan, multidisipliner yaklaşım içinde çocuğa fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden en uygun tedavi planı ve yaklaşımı hazırlayabilen
 2. Saptanan ihmal ve istismar olgularında bütüncül yaklaşımı gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve tutumu kazanmış olmaları
 1. Toplumda riskli aileleri önceden fark edebilecek, çocuk istismar ve ihmali konusunda önleyici tedbirler alınmasında sektörler-arası işbirliği ve danışmanlık yapabilecek,
 1. Gerekirse bilirkişilik yapabilecek,
 1. Ergen ve çocuklara yönelik savunucu sistemlerin ve kurumsal bağlamda farkındalık ve duyarlılık artırıcı sistemlerin geliştirilmesi faaliyetlerini yürütebilecek
 1. Toplumda şiddete yönelik bilinç ve politika oluşturulmasında etkin olabilecek
 1. İstismar ve ihmal konusunda bilimsel ve akademik çalışma yapabilecek
 1. “Çocuk ve insan haklarına saygılı” bilim uzmanı yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Son yıllarda hastanelerde kurulan istismar ve ihmal vakalarına multidisipliner yaklaşım yapan “Çocuk Koruma Ekipleri” içinde çalışabilirler.

Çocuk istismar ve ihmali konusunda hastanelerde konsültanlık, mahkemelerde bilirkişilik yapabilirler.

Konuyla ilgili ülkemizdeki eksik epidemiyolojik bilgilerin tamamlanmasına yönelik, üniversite devlet ya da sivil toplum kuruluşları içerisinde araştırma projelerini planlayıp yürütebilirler.

Üniversite, devlet ya da sivil toplum kuruluşları içerisinde çocuk istismar ve ihmali konusunda eğitim projeleri içinde yer alarak bu konuda eğitilmiş insan gücü oluşturulmasında görev alabilirler.

İleride çocuk istismarı ve ihmali konusunda tanı, tedavi, önleme ve eğitim konularında multidisipliner merkezlerin oluşturulmasında kaynak kişi olarak görev alabilirler

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, , 21 kredili zorunlu ders, 9 kredili seçmeli ders ve 2 kredili dönem projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programları arasından da seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanacaktır. (http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikbilimleri/dosyalar/yonetmelikler/hu-yonetmelik-26112016.pdf)

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

c) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Mazeret sınavı tarihi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 • Programdan mezun olmak için koşullar
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin mezuniyet için gerekli olan koşulları göz önüne alınacaktır . (http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikbilimleri/dosyalar/yonetmelikler/hu-yonetmelik-26112016.pdf).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Sosyal Pediatri AnaBilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kadriye Yurdakök