FİZYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 1963 yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1964 yılında aynı fakültenin ikinci sınıf öğrencilerine lisans dersi vermeye başlamıştır. Halen Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce grupları, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı fizyoloji dersleri verilmektedir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 16 yıl Tıp Fakültesi Fizyoloji derslerini vermiş ve Fizyoloji Bölümünün kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Eğitim dili Tıp Fakültesi İngilizce grubunda İngilizce, diğer okullarda Türkçedir. Anabilim Dalımız kuruluşundan bu yana Tıbbi Fizyoloji alanında lisansüstü (tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarını yürütmektedir. Türkiye'deki ilk fizyoloji bölümlerinden biri olarak pek çok üniversitenin kurulması aşamasında görev yapan elemanlar yetiştirmiştir. Tıp Doktoru Uzmanlık Programına Tıp Fakültesi mezunları alınır. Fizyoloji uzmanlık eğitiminde doktora programına benzer bir program uygulanmaktadır. Bu öğrenciler uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, Fizyoloji Uzmanı unvanını alarak laboratuvar açma ve işletme hakkını kazanır. Ayrıca tüm üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler.

Fizyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Doktora programının amacı; Tıbbi fizyoloji alanında gerekli bilgi birikimi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi evrensel düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bağımsız olarak bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji doktoru yetiştirmektir. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 4 yıldır. Fizyoloji Yüksek Lisans / Doktora Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca bazı mezunlarımız gibi yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Bölümümüzde başlıca hemoreoloji, düz kas fizyolojisi, mitokondri fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji (EEG, uyku, öğrenme), moleküler fizyoloji, stres ve apoptotik mekanizmalar, oksidatif stres, duyu fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Deney hayvanı için ameliyathane, moleküler fizyoloji, izole organ, hemoreoloji, nörofizyoloji, solunum-dolaşım laboratuvarları ve bir öğrenci laboratuvarımız bulunmaktadır.

Lisansüstü eğitim programlarının dili Türkçe'dir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tez çalışmasının dili program dilidir; Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik veya Eczacılık Fakültelerinden ya da Tıp Fakültesinin bir yüksek lisans programından veya Akademik Kurul Kararı ile başvurusu kabul edilen yüksek lisans mezunu olmak.

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoloji Doktora Programından mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 21 kredilik; Avrupa Kredi Transferi Sisteminde en az 120 kredilik ders yükünü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (23.11.2012 tarih ve 28476 Sayılı Resmi Gazete).


D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıbbi Fizyoloji Doktora Programının amacı, tıbbi fizyoloji alanında gerekli bilgi birikimi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi evrensel düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bağımsız olarak bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji doktoru yetiştirmektir. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). İlk dört yarıyıl ders dönemi, sonraki dört yarıyıl tez dönemidir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fizyoloji Doktora Programı mezunları üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Sağlık alanında ilaç geliştirme amaçlı kurumlarda görev yapabilirler. Toplum sağlığına yönelik projelerde görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizyoloji Doktora Programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Fizyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerden biri bölüm dışından diğerleri bölüm içindendir. Seçmeli derslerin oranı %69?dur. Seçmeli dersler bölüm içi ve bölüm dışından alınır. Zorunlu kredi yükü en az 18?i bölüm dersleri olmak şartıyla 21'dir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). İlk dört yarıyıl ders dönemi, sonraki dört yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fizyoloji Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir.

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayşen ERDEM

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sıhhiye, Ankara

Telefon: 0312 305 15 67

Faks: 0312 305 21 86