DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, dil ve konuşma terapisi alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir, özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisini kazanır.

Dil ve Konuşma Terapisi doktora programı mezunları “bilim doktoru” unvanı alarak mezun olmaktadır. Bu çerçevede dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı, akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürütebilen bilim uzmanları yetiştirilmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi doktora programı mezunları, dil ve konuşma bozuklukları ve terapi uygulamaları ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarında uzman seviyesinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

“Dil ve Konuşma Terapisi”, “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları” veya ‘'Eğitim Odyolojisi'' alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir yüksek lisans programından mezun olmak.

Resmi gazetede (26 Kasım 2016 sayı: 29900) yayınlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde öngörülen şartları yerine getirmek.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yeterlilik Sınavına hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çaalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Doktora Programı ile ilgili maddelerinde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanlarında yüksek lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi alanında öğretim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal ve uluslar arası politikalara katkı sağlayan, bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

Sıhhiye, 06500, Ankara

e-posta: mekkayikci@gmail.com

Tel: 0312 305 1093

http://www.dilkonusmaterapisi.hacettepe.edu.tr/