AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır.

Özellikle son yıllarda toplumdaki makro ekonomik, teknolojik, sosyal gelişme, değişme ve etkileşimler nedeniyle aile ve tüketici bilimleri alanına ilişkin çalışmaların öneminin giderek arttığı bilinmektedir. Bu durum toplumumuzun öncelikli ihtiyacı olan aile kaynaklarının yönetimi, tüketici ekonomisi ve kurumlarda fiziksel çevre ve yönetimi konu alanlarında uzmanlaşmayı gerekli kılmaktadır. Bu programın temel hedefi; toplumdaki makro ekonomik, teknolojik, sosyal gelişme, değişme ve etkileşimleri bilen, kavrayan, değerlendiren ve bu yolla kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin, kurumların hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, tüketicinin faal korunmasına ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan bireyler yetiştirmek, araştıma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum ve aile yararına sunmaktır. Programın öğretim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik basarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: %20

Yabancı Dil Puanı: % 10

Akademik Ortlama: % 30

Mülakat: %40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan toplam 90 AKTS karşılığı aldığı derslerin tümünün ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi durumunda Aile ve Tüketici Bilimleri programında "Bilim Uzmanlığı" diploması almaya hak kazanılır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri programında önceki öğrenmelerin tanınması Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi veya başka bir yüksek öğretim kurumunun kayıt olunmuş başka bir lisansüstü programdan ders eşdeğerliği sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü tezsiz yüksek lisans programı, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarına araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans programını bitiren meslek elemanının temel hedefi, birey, aile ve kurumların, dolayısıyla toplumun fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal gereksinimlerini ve mevcut insansal ve materyal kaynaklarını dikkate alarak, yaşam koşullarının daha sağlıklı, güvenli ve doyurucu hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla araştırma, planlama, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunmaktır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Uzmanları, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenci, mezun olması için tamamlaması gereken 90 AKTS'ni zorunlu statüdeki ders/dersler ve dönem projesini başararak kalan AKTS sini seçmeli statüdeki derslerden tamamlamak durumundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları” nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

  • Tezsiz Yüksek Lisans için 90 AKTS,
  • H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 31 ile belirlenen 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,
  • Bir dönem projesi hazırlamakla yükümlüdür.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Arzu ŞENER

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: asener@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976350

Fax: +90 312 2976353

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/prg/atbtezsiz_yl.shtml