İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 1982 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans eğitimin yanı sıra, yüksek lisans programlarında da eğitim vermektedir.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı üniversite düzeyinde görev alacak, gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretimine ve İngilizce öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir.

Öğretimin İngilizce yürütüldüğü yüksek lisans programı, dil, dilbilimi, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. İngilizce dil edinimi; uygulamalı dilbilim; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle İngilizce öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, sadece bilgi edinmekle kalmaz ayrıca makale ve tez yazma, knoferanslarda sunum yapma ve çeşitli projelere katılma gibi bilimsel çalışmalar da yürütmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile her anabilim/anasanat dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programına İngiliz Dili Eğitimi Lisans diplomasına sahip olanlar veya eşdeğer bir diplomaya (İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Mütercim Tercümanlık ) sahip olup, gerek duyulan İngiliz Dili Eğitimi alanındaki temel dersleri lisan düzeyinde almayı kabul edenler girebilirler. Programa başvuracak adayların lisans düzeyi not ortalamalarının tam notun en az % 60'ı olması gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 24 kredilik lisansüstü ders alır ve jüri önünde yazdıkları tezi başarıyla savunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olmak.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı üniversite düzeyinde görev alacak, gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretimine ve İngilizce öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı mezunları devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü Programı, 16 ders ve toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Her yarıyılda öğretim programının %40'ını oluşturan seçmeli dersler sunulmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez ya da sanat çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. En fazla dört yarıyıl sonunda 2.75 ortalamanın altına düşmeyen öğrenciler tez çalışmalarına devam edebilmektedir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenciler, ilgili çalışmayı savunurlar ve başarılı olan adaylar İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi gereklerini tamamlamış olurlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mehmet Demirezen

Bilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

Tel: 0312 297 85 85

Fax: 0312 299 20 83

E- Posta: md49@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmail Fırat ALTAY

Bologna Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

Tel: 0312 297 85 75

Fax: 0312 299 20 83

E- Posta: ifaltay@hacettepe.edu.tr