RADYOFARMASİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

*Lisans Derecesine sahip Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi-Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi- Kimya Mühendisliği ile Tıp Fakültesi mezunlarından Nükleer Tıp Dalı'nda uzmanlığını almış olanlar

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Lisans Derecesine sahip (Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi-Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi- Kimya Mühendisliği) ile Tıp Fakültesi mezunlarından Nükleer Tıp Dalı'nda uzmanlığını almış olan ve yüksek lisans programına başvurmak isteyen aday aşağıdaki dokümanlarla Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvurur (http://wwwsaglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/basvuru_kosullari.html)

1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının sayısal kısmından en az 610 puan veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 475 puana sahip olmaları gerekir.

2- Yüksek lisansa başvuracak adayların YDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS, TOFEL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puana sahip olmak (YDS/KPDS/ÜDS puanı en az 55 olmalıdır). Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

(http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf)

Yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanı ön koşul değildir. Yabancı dil koşullarını sağlamayan adayların başvuruları kabul edilir. Giriş sınavında başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler 1 yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık programına yönlendirilir. Yabancı dil koşulunu sağlamayan öğrenci kabul edildiği yüksek lisans programına başlayamaz.

3- Nüfus cüzdanı (veya yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport) fotokopisi

4- Diploma veya mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir).

5- Transkript

6- Referans mektubu (2 adet, kapalı ve ağzı imzalı zarf içinde). Referans mektupları istenildiğinde departmana sunulur.

7- Yabancı uyruklu öğrenciler istenen belgelere ilaveten pasaport fotokopisinin ve tüm belgelerinin Türkçe tercümelerini teslim etmek zorundadır.

Kriterleri sağlayan adaylar mülakat ve/veya yazılı sınava alınır. Bir adayın genel başarı notu; 100üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının %50'si, lisans kademesi not ortalamasının % 20'si ve giriş sınavı sınav tam notu üzerinden alınan notun %30'u alınarak hesaplanır. Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersle, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 (C1) olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrenci, çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/sanat çalışmasını aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Savunma sınavı sonucunda da tez çalışması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez çalışması başlatır.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarih: 23 Kasım 2012, Sayı: 28476 http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans,

öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarih: 23 Kasım 2012, Sayı: 28476 http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Radyofarmasi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı'nın amacı, Radyofarmasi araştırmalarını yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı Bilim uzmanı Radyofarmasist yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan ve Radyofarmasist unvanını alan mezunlar Radyofarmasötik üretimi yapan veya ithal eden firmalarda Mesul müdür, üretim müdürü, kalite kontrol müdürü gibi pozisyonlarda görev alabilir; Devlet ve özel hastanelerinin Nükleer Tıp Departmanları bünyesinde bulunan ve idari olarak hastane eczanesine bağlı olarak çalışan Radyofarmasi Laboratuarlarında radyofarmasist olarak görev alabilir; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi resmi kurumlarda çalışabilir; aynı veya farklı bir alanda doktora programına başvurabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrenci mezun olması için 60 AKTS ders (bunun 31 AKTS'si yani % 52'si zorunlu derslerden, 29 AKTS'si yani % 48' ini seçmeli derslerden) ve 60 AKTS tez çalışmasını oluşturan özel konular derslerini almak ve başarmak zorundadır. Seçmeli ders kapsamında Radyofarmasi Doktora programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alabilir. Diğer programlardan alacağı derslerin yüzdesi (Radyofarmasi doktora programı dersleri hariç) toplam seçmeli ders kredisinin %50' sinden fazla olamaz. Öğrenci lisans eğitimi sırasında almamış olması koşu ile lisans programından da ders alabilir. Ancak bu derslerden sadece iki tanesinin kredisi Yüksek Lisans için gereken kredi toplamına dahil edilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. A. Yekta Özer

Anabilim Dalı Başkanı

e-posta :ayozer@hacettepe.edu.tr

Tel : 0 (312) 305 2152 ; 0 (312) 305 2196

Faks : 0 (312) 311 4777 (Dekanlık)

Adres : Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Radyofarmasi Anabilim Dalı

Sıhhıye-Ankara,TÜRKİYE

Web adresleri:

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aradyofarmasi-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/programlar.html