GENETİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Genetik, günümüzde tıbbın ve diğer yaşam bilimlerinin bir çok farklı alanında yürütülen araştırmaların ve bu sayede sağlanan bilimsel gelişmelerin merkezinde yer alan bir bilim dalıdır. Özellikle, İnsan Genom Projesi'nin tamamlanmasıyla hastalıkların genetik temellerinin aydınlatılması, tanı, tedavi ve önleme yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Genetik mekanizmalar ve bunların incelenmesinde kullanılan yöntemler biyolojik sistemlerde yapılan araştırmaların önemli bir alanını oluşturmaktadır. Yakın gelecekte bu tip araştırmaların katlanarak artacağı öngörülmektedir.

Bu program, genetik alanındaki bilim insanı ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır. Genetik hastalıklar ve hastalıkların genetik temelleri konusundaki bilgileri artırmaya ve bu bilgileri ihtiyaç duyanların hizmetine sunmaya yönelik yöntemleri geliştirmeye dönük araştırmaları bağımsız olarak planlayan ve yöneten, bu konularda ihtiyaç duyulan eğitim altyapısını geliştirebilen bilim doktorlarının yetişmesine katkıda bulunmak temel hedeftir.

Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 8 Temmuz 1958 tarihinde 4936 sayılı ve takiben 892 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünün mimarı ve kurucusu Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı, kuruluşundan 1981 yılına kadar Enstitü Müdürlüğünü yapmıştır. Enstitü Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında (3.12.1982/82-1) alınan kararla Hacettepe'nin kurucusu ve Onursal Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı, aynı zamanda Çocuk Sağlığı Enstitüsünün Onursal Müdürü olmuştur. Kuruluşunda var olan çağdaş tıp ve sağlık eğitimine yönelik amaçlarını gerçekleştirerek 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bugünkü yapılanmasına ulaşan Enstitümüz halen çalışmalarını sürdürmektedir. Genetik Programı da 1982 yılından beri Çocuk Sağlığı Enstitüsü çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Günümüzde, Genetik Doktora programı, Pediatri Anabilim Dalı Genetik Bilim Dalı ile ortak kullanılan modern bir poliklinik ile tam donanımlı sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Programın eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Tıp doktoru olanlar

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Bir dersten başarılı sayılmak için doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en az B3 (2.75 ve üzeri ) notu almış olmaları gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program;

  • genetik hastalıklar ve hastalıkların genetik temelleri konusundaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünceye dayanan araştırmalarla geliştirebilen,
  • bu bilgileri ihtiyaç duyanların hizmetine sunmaya yönelik yöntemleri geliştirecek özgün araştırmaları bağımsız olarak planlayan, yöneten ve paylaşan,
  • bu konularda ihtiyaç duyulan eğitim altyapısını geliştirebilen,
  • tüm bu konularda ulusal ve uluslarası alanda rekabet edebilen,

bilim doktorları yetiştirir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, genetik araştırmalar yapan kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile, genetik alanında lisans ve lisans üstü eğitim veren eğitim öğretim kuruluşlarında çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Genetik doktora programı en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Ders yükünün en az %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler Sağlık Bilimleri Enstitüsü içindeki diğer doktora programlarından seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar

(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

(3) Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

(5) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

(6) Uzaktan öğretim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(7) Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrencilere duyurulur.

Ders başarı notu

(1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora yeterlik sınavı

(1) Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine göre; öğrencinin bilim alanında temel konular ve/veya tez çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar.

(2) Doktora yeterlik sınavı jürisi, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun atayacağı biri öğrencinin danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Doktora yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden sınava alınır.

Tez savunma sınavı

(1) Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi danışmanın önerisi alınarak en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav en çok 120 dakika sürelidir.

(2) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ve jüri kararı en geç 3 işgünü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(4) Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur.

(5) Tez savunması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken altı ay sonra bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Osman Koray Boduroğlu – Genetik Bilim Dalı Başkanı