YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı 1994-1995 öğretim yılında açılmıştır. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı'nın kuruluşu Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bünyesinde gerçekleşmiş, daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bünyesinde devam etmiştir. Ülkemizdeki ilk Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı olma özelliği taşımaktadır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, yürüttüğü Sanatta Yeterlik Programı'yla yaylı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek ulusal ve uluslararası müzik ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında,

• Devlet konservatuvarları veya eşdeğeri eğitim kurumlarından keman, viyola, viyolonsel ya da kontrabas alanında yüksek lisans diplomasına sahip olma,

• YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 27 olup, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

(http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı'nın amacı; ulusal ve uluslararası çerçevede yer alan sanat ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, alanının tarihsel gelişimini özümseyerek eserleri dönemine uygun yorumlayabilen, müzik anlayışında seçkin bir estetik beğeniye ulaşmış, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve yürüttüğü çalışmalarla gelişmelere katkı sağlayabilecek düzeye erişmiş ve sanat etiğine sahip yaylı çalgı yorumcuları ve eğitimcileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız; yurt içi, yurtdışında faaliyet gösteren; Devlet ve özel kuruluşlara bağlı orkestralarda(Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Devlet ve özel kurumlara bağlı konservatuarlarda akademisyen olarak, oda müziği gruplarında grup üyesi olarak iş olanaklarına sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

8 yıllık yarıyıl sisteminin 4 dönemi ders, 4 dönemi ise tez çalışmalarından oluşmaktadır. 27 ulusal kredilik ve 120 AKTS kredilik ders dönemi tamamlanıp yeterlik sınavında başarılı olunması halinde, tez dönemine geçme hakkı kazanılır. D.16'da belirtilen mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciye "Sanatta Yeterlik" derecesi verilir.

Programın dersleri dönemlik olup, programda önkoşullu ders bulunmamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Program Bilgi Paketi'nde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

(http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

27 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık 2 (iki) resital ve Sanat Çalışması Raporu'ndan oluşur. Detaylı bilgi için:

(http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Ebru KARAAĞAÇ (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

0 312 2126210-1210

ebru.karaagac@hacettepe.edu.tr