İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bu program boyunca verilen tüm derslerin eğitim dili Türkçe'dir.

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir yüksek lisans ya da lisans programını başarı ile tamamlamış ve Giriş Sınavı'nı başarmış olan adaylar programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Sanatta Yeterlik Programı'nın temel hedefi; bilimsel yöntemler ve teknikler ile sanatsal yaklaşımlar kullanarak, öğrencinin kuram ve uygulama ilişkisini kavraması yoluyla tasarım alanında teorik ve pratik bilginin üretimini sağlamaktır. Bu program doğrultusunda özgün bilimsel ve sanatsal çalışmalar ortaya çıkarılarak, bu yolla bilgi üretimi ve disiplinlerarası etkileşim sağlamak amaç edinilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a giriş için adayların Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir yüksek lisans ya da lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen YDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari 60 puan almış olması gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sanatta Yeterlik derecesini elde etmek için toplam 240 AKTS (27 ulusal kredi) tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş ve Sanatta Yeterlik Tezi'ni başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir yüksek lisans ya da lisans programından başarı ile mezun olmuş, yabancı dilden (YDS, KPDS, TOEFL veya IELTS) gerekli puanı elde etmiş ve Giriş Sınavı'nı başarmış öğrenciler, Program'a kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program, bilimsel ve sanatsal yönden teorik ve pratik yeterlik kazanmış kişilerin, yaşam boyu eğitimi gerçekleştirmek üzere, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yenilikçi ve öncü çalışmalar yapmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin, kültürel, teknik ve pratik bilgiyi geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, tasarım alanında yeni bilgi üretecek, yeni yöntemler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu yolla; Program, toplumsal gelişime katkıda bulunacak; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları öncelikli olarak akademik ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda disiplinlerarası proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde görev yapabilir, ayrıca kendi özel ofislerini açabilir ve bağımsız olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa 2 zorunlu, 13 seçmeli olmak üzere toplam 15 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri ve meslek bilgisi dersleri bulunmaktadır. Derslerin %87'si seçmeli statüdedir. Program tamamlandığında 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS'lik (27 ulusal kredi) ders ve Sanatta Yeterlik Tezi başarı ile tamamlanmış olmalıdır.

D 14a – PROGRAM YAPISI TABLOSU

YEREL KREDİ

AKTS KREDİ

27

240

D 14b – DERSLER

ZORUNLU

SEÇMELİ

TOPLAM

2

13

15

% 13

% 87

% 100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program'dan mezun olmak için en az 27 ulusal kredilik dersi (240 AKTS) başarı ile tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş ve Sanatta Yeterlik Tezi'ni başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Pelin Yıldız

tel: +90 312 2978850, faks: +90 312 2992128, e-posta: peliny@hacettepe.edu.tr