BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde Eğitim Fakültelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte öğretmenler yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılması sırasında kurulmuştur. Bu yeni yapılanma çerçevesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'ne 1998 – 1999 ders yılından itibaren öğrenci alınarak öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2002 yılında veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, kesintisiz olarak mezun vermekte ve mezunlarını “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni” unvanıyla alana göndermektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usuller uyarınca öğrenimlerine devam etmektedirler.

Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik, yönerge, akademik takvimler ve diğer çeşitli duyurulara http://www.oid.hacettepe.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir.

Sınavlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sınav sistemine ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Bölümün kontenjanı ÖSYM tarafından yayınlanmaktadır ve öğrenim süresi 4 yıldır. Mezunların herhangi bir liseyi başarıyla tamamlamış olmaları ve gereken minimum puanı sağlamış olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin her türlü sınav ve tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. ÖSYM, her yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımlamakta ve tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin duyuruları öğrencilerle paylaşmaktadır. Adaylar belirlenen tarih aralığında bu kılavuz uyarınca tercihlerini yapmakta ve programa yerleştirilmektedirler. Daha ayrıntılı bilgi için http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan kılavuzlar ve basın duyuruları incelenebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan derslerin, uygulamaların ve stajların tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak ve 4.00 ağırlıklı not ortalaması üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli koşuludur. Ayrıca öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde bulunan ilişik kesme durumlarına tabi olmamaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmeliğe ilişkin daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082 bağlantısından ulaşılabilir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nin çeşitli fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında ve yurtiçi - yurtdışındaki diğer üniversitelerden Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, Senato tarafından belirlenen yönergeye göre ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun belirlediği kontenjanlar dahilinde yatay geçişler yapılabilmektedir. Ancak söz konusu yatay geçişlere ve intibak programlarına ilgili Yönetim Kurulu karar vermektedir.

Ayrıca Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Çeşitli üniversitelerin meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarını tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık lisans programlarına Dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu geçiş ile ilgili olarak “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri bağlayıcıdır. Söz konusu yönetmelikle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/ bağlantısından erişilebilir. Öğrencilerin, çeşitli üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na girmeleri gerekmektedir. Söz konusu sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına itmektedir. Böylece Öğretim-Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Bu durum son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, bölümün birincil amacı öğretmen yetiştirmektir. Ancak öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekte, ya da özel sektörde de farklı pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları, “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlar çeşitli dershanelerde, eğitim materyalleri tasarlayan şirketlerde ve üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilmektedirler. Eğitim Teknoloğu unvanıyla özel sektörde görev alabilecekleri gibi, çeşitli uzaktan eğitim kurumlarında da e-öğrenme uzmanı olarak da çalışabilirler. Bunların yanısıra TRT, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarda da yayımcı, uzman ya da uzman yardımcısı gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünün lisans programı 4 yıllık bir programdır. Programdaki derslerin % 56'sını temel alan dersleri, % 32'sini öğretmenlik meslek dersleri ve % 16'sını genel kültür dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler ECTS toplam kredilerinin %25'i oranında seçmeli ders almakla yükümlüdürler. Bunun için öğrenciler hem bölümün, hem de üniversitenin diğer programlarında yer alan seçmeli dersleri, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre tercih edebilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünün lisans programının 7. ve 8. yarıyılında okutulan BTE 417 Öğretmenlik Uygulaması 1 ve BTE 418 Öğretmenlik Uygulaması 2 derslerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda en az 14 haftalık staja gitmektedirler. Uygulamaya gidilecek okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı onayı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından alınmakta ve öğrenciler de öğretim elemanlarının belirlediği okullara yönlendirilmektedirler. Bu derslerde, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmaları, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmaları hedeflenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Ayrıca öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde bulunan ilişik kesme durumlarına tabi olmamaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Edebiyat D Blok Beytepe Çankaya - ANKARA

Tel: 0 312 297 71 76

E-posta: sadi@hacettepe.edu.tr