HARİTA ve KADASTRO PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü – Harita ve Kadastro Programı, 2017 yılında açılmıştır. Harita ve Kadastro Programı 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir önlisans programıdır. Programda teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

YÖK ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ön lisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması, 30 işgünü staj yapmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Harita ve Kadastro Programında öğrenim gören öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen ders muafiyetleri koşullarını sağladıkları takdirde bazı derslerden muaf tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Harita ve Kadastro programının amacı; teknolojik ölçüm yöntemleri kullanarak konumsal verileri elde eden ve bu verileri başta mühendislik çalışmaları olmak üzere çeşitli uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu harita ve proje üretiminde kullanan, üretilen mühendislik projelerinin yeryüzüne uygulanması işlemlerini organize eden ve yürüten, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanma yeteneğine sahip, ilkeli ve çağdaş meslek elemanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezun öğrencilerimiz harita üretimi yapan/yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut sayısal ve grafik harita bilgilerini kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmalarında, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması alanında çalışan firmalarda ve konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalarda çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımız zorunlu, seçmeli, mesleki ve ortak derslerden oluşmaktadır. Harita ve Kadastro Programında zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar ağırlıklı ve uygulamalı olarak verilmektedir. Okutulan derslerimizin %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Okutulan derslere ek olarak, harita sektöründe yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmaktadır. Programımızda teknik altyapı olarak teknolojik ölçüm cihazları ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Programda 3 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrencilerimizin derslerden başarılı olabilmeleri için öncelikle teorik derslerin % 70 ine, uygulamalı derslerin ise % 80 'ine devam etmeleri gerekmektedir. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesindeki not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerimizin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için :

  1. Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.
  2. Programın öngördüğü toplam 120 AKTS kredi miktarını tamamlamak.
  3. En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.
  4. Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak
koşulları sağlaması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı : Öğr. Gör. Mehmet DOĞRULUK

E- Posta: mehmet.dogruluk@hacettepe.edu.tr

Tel: +903125020469 (156)

Fax: +903125019994

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 42. Cadde No: 20 Malıköy Sincan/ ANKARA