BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında "Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü" adı altında kurulmuştur. Lisans programına ilk öğrencilerini Ekim 1974'te kabul eden Bölüm, oluşum özellikleri ve üniversitenin öngördüğü nedenlerle, diğer kütüphanecilik bölümlerinden farklı bir model oluşturmuştur. Bir yılı İngilizce hazırlık ve dört yılı mesleki eğitim-öğretim olmak üzere toplam beş yılık lisans programı 1978/1979, 1983/1984 ve 1990/1991 eğitim dönemlerinde çeşitli düzeylerde değişikliğe uğramıştır. Ancak Bölüm lisans programı 1993 yılında yapısal bir değişim geçirerek, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim dallarına ayrılmıştır. Bu programla 1994-2000 yılları arasında Anabilim dallarına göre lisans eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Bölüm akademik programında gerçekleştirilen bir diğer temel değişim, Kütüphanecilik bölümlerinin yeniden yapılanmasını öngören Yükseköğretim Kurulu'nun 2002 tarihinde aldığı karar ile gerçekleşmiştir. Buna göre, 2002/2003 öğretim yılından başlayarak Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalları birleştirilerek, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü yeni bir programla "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm başlangıçtan itibaren hem öğretim hem de araştırma alanında disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiştir. Bölüm, öğretimle ilgilendiğinden bu yana öğrencilerine kuram ve uygulama sorunlarında en iyi mesleki bilgileri sağlayacak akademik ve entelektüel çevreyi yaratmayı temel amaç edinmiştir.

Bölüm tarafından yürütülen öğretim programlarının isimleri, ortalama süresi ve bunlar sonucunda verilen akademik dereceler şu şekildedir:

  • Lisans eğitimi, 4 yıl, Bilgi Yöneticisi
  • Yüksek lisans eğitimi, 2 yıl, Bilim Uzmanlığı
  • Doktora eğitimi, 4 yıl, Doktora

Bölüm; derslik, seminer odası, Prof Dr. İlhan Kum Seminer Salonu (Projeksiyon cihazı, LED televizyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, ses sistemi, kamera sistemi) gibi eğitim olanaklarına sahiptir.

Programda kısmen (%30) yabancı dilde (İngilizce) eğitim-öğretim yapılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bilgi ve Belge Yönetimi Programına kabul edilebilmek için Türkiye'deki ya da yabancı ülkelerdeki ortaöğretim kurumlarını (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) tamamlamış olmak gerekir. Programa yerleştirilebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bölüm, LYS'nin TM-1 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Lisans eğitimi programı kuramsal ve uygulamalı dersler ile stajdan oluşur. Ortak zorunlu dersler dışında en az 138 kredilik dersi başarıyla tamamlayan ve 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre dörtlük sistem üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlayan öğrencilere Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Diploması verilir. Öğrencinin alması gereken toplam AKTS kredisi ise 240'dır.

Ortak zorunlu dersler dışında toplam 77 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere iki yıllık ön lisans diploması verilir.

Bölümümüz ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında Yan Dal Programı bulunmaktadır. Bölümde yan dal yapmak isteyen öğrenciler en az 18 kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Yan dal yapmak isteyen öğrencilerin alması gereken dersler Akademik Kurul tarafından belirlenir. Bölümün yan dal programı Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Bölümümüz ile Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü arasında çift ana dal programı bulunmaktadır. Öğrencilerin çift ana dal diploması hakkı kazanabilmesi için Yönetmeliğin öngördüğü en az (36) kredilik dersleri alması zorunludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programa ilk defa kayıt yaptıran ya da kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin, daha önce izledikleri programlardaki alıp başarılı oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile de uygun görülürse öğrencinin transkribine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Muaf (M) notu ile kaydedilir (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği , 24. Madde, 4. Fıkra).

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetler Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa Bölüm programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte öğrencinin transkribine işlenir (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği , 35. Madde, 2. Fıkra).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda varlık bulan bilgi birikiminden bireysel, örgütsel ve toplumsal bağlamda en üst düzeyde yararın sağlanması için uygun bilgi sistemlerini tasarlama, oluşturma ve işletme niteliklerini taşıyan, yaratıcı, kendine güvenen, lider bilgi profesyonelleri yetiştirmektir. Uzmanlık konularının ayrıntılarını çok iyi bilen, özgün araştırmalar yapabilen ve ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan yeni kuşak araştırmacıları topluma kazandırmak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sistemlerinin, bilgi hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayımlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda çeşitli iş olanakları elde etmektedirler. Mezunlarımızın belli başlı çalışma alanları arasında üniversite, araştırma, halk ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetimi ile ilgili işlerde, dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan kuruluşlarda, yazılım şirketlerinde, haber ajanslarında, çeşitli şirketlerin bilgi işlem ve araştırma-geliştirme birimlerinde, yayınevlerinde de çalışma olanağı bulabilmektedirler. Sürekli yenilenen ders programları sayesinde mezunlarımız yeni ortaya çıkan iş fırsatlarını da (örneğin, bilgi mimarı, web tasarımcısı, kullanılabilirlik uzmanı, vb.) değerlendirme olanağı bulabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programı bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi sonrası dört yıl süreyle dönemlik verilen kuramsal ve uygulamalı (ortak zorunlu dersler hariç) zorunlu ve programa bağlı seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin bir kısmının öğretim dili İngilizcedir. Bazı dersler ön koşulludur. Öğrenci bir dersin ön koşulunu/koşullarını yerine getirmeden o dersi yüklenemez. Dersi yüklenebilmek için önce ön koşul olan dersin/derslerin başarıyla tamamlanması gerekir. Öğrencinin başka bölümlerden almak istediği derslerin programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçip geçmeyeceğine Akademik Kurul karar verir. Öğrenci başka bölümlerden ders almadan önce danışmanının onayını alır. Bu dersler öğrencinin mezun olması için gereken kredi miktarına eklenir. Öğrenci başka bölümlerden isteğe bağlı seçmeli dersler alabilir. Öğrencinin bu konuda önce danışmanının görüşünü ve onayını alması gerekir. Başka bölümlerden alınan isteğe bağlı seçmeli dersler öğrencinin mezun olması için gereken kredi miktarına eklenmez. Öğrenci üst veya alt sınıflar için açılan ve ön koşulu olmayan/ön koşulunu yerine getirdiği programa bağlı seçmeli dersleri danışmanının ve ders hocasının onayıyla yüklenebilir. Öğrenci üst veya alt sınıflardan aldığı seçmeli derslere devam etmek ve sınavlarına girmek zorundadır.

Öğrenciler stajlarını Bölüm tarafından belirlenen kurumlarda çalışarak tamamlarlar. Stajın uygulanmasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Staj Yönergesi hükümleri uygulanır.

Programda toplam 72 ders vardır. Toplam 72 dersin 51'i Türkçe, 21'i İngilizcedir. Mezun olmak için öğrencilerin tamamlaması gereken kredi miktarı (ortak zorunlu derslerin kredileri hariç) 138 kredidir. Mezuniyet için gerekli toplam kredinin 72 kredisi (%55) zorunlu derslerden, 66 kredisi (%45) seçmeli derslerden gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bölüm lisans diploması alabilmek için öğrenci (ortak zorunlu dersler hariç) zorunlu ve programa bağlı seçmeli derslerden oluşan en az 138 kredilik ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadır.

Ortak zorunlu dersler dışında toplam 77 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere iki yıllık ön lisans diploması verilir.

Akademik Kurul tarafından belirlenen 18 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere yan dal diploması verilir.

Yönetmeliğin öngördüğü en az 36 kredilik dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere çift ana dal diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Umut Al

Bölüm Başkanı

E-Posta: umutal@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297 82 00

Fax: +90 (312) 299 20 14

Adres: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Edebiyat Fakültesi B Kapısı 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr