FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (ALM.)(5 YILLIK)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalının temel görevi orta öğretim kademesinde görev yapacak fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Anabilim Dalı'na girmeye hak kazanan bütün öğrenciler Almanca Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise bir yıl Almanca Hazırlık Eğitimi alırlar. Eğitim Programı beş yıllık bir süreyi kapsamaktadır (Hazırlık hariç). Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, ortak zorunlu, seçmeli alan ve seçmeli alan dışı dersleri yer almaktadır. Anabilim Dalımızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavdan (LYS, MF-2) bölümünden yeterli puanı almak

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Bakınız:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortaöğretimde görev alacak temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, öğretmenlik etik değerlerini özümsemiş, bilişim çağına uyumlu, fizik okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerilerine sahip, gelişen bilim ve teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktarabilen, öğrendiklerini günlük hayat ile ilişkilendirebilen, alanı ile farklı disiplinler arasında köprü kurabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip, fizik, toplum ve çevre arasındaki ilişkiye duyarlı ve yeniliklere açık fizik öğretmenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında fizik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Alan Bilgisi

144 AKTS

% 48,00

Meslek Bilgisi

70 AKTS

% 23,33

Ortak Zorunlu

10 AKTS

% 3,33

Seçmeli Alan Dışı

66 AKTS

% 22,00

Seçmeli Alan

10 AKTS

% 3,33

Toplam

300 AKTS

% 100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Bakınız:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 300 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Bakınız:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Celal BAYRAK

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe, Ankara-TÜRKİYE

e-posta: cbayrak@hacettepe.edu.tr

Web Adresi: www.feabd.hacettepe.edu.tr

Telefon: +90 312 297 86 15

Faks: 0090 312 297 86 00