HARİTA ve KADASTRO PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Harita ve Kadastro Programı 2004-2005 Öğretim yılından bu yana 40 kişilik öğrenci kontenjanı ile Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Harita ve Kadastro Programına kayıt yaptırmak isteyen adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından YGS-1 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekir. Bununla beraber sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden de geçiş yapılabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesine kayıt hakkı kazanan adaylar, üst kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırırlar. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' ne göre belirlenen asgari başarı notunu/koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120 dir. Öğrencilerin aynı zamanda 30 iş günü zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulu programlarını başarı ile tamamlayıp gerekli kredi yükünü sağlayan öğrenciler Ön Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Harita ve Kadastro Programında öğrenim gören öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen ders muafiyetleri koşullarını sağladıkları takdirde bazı derslerden muaf tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Harita ve Kadastro programının amacı; teknolojik ölçüm yöntemleri kullanarak geometrik bilgileri elde eden ve bu bilgileri başta mühendislik çalışmaları olmak üzere çeşitli uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu harita ve proje üretiminde kullanan, üretilen mühendislik projelerinin yeryüzüne uygulanması işlemlerini organize eden ve yürüten, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanma yeteneğine sahip, ilkeli meslek elemanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezun öğrencilerimiz harita üretimi yapan/yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut sayısal ve grafik harita bilgilerini kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmalarında, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması alanında çalışan firmalarda ve konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalarda çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımız zorunlu, seçmeli, mesleki ve ortak derslerden oluşmaktadır. Harita ve Kadastro Programında zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar ağırlıklı ve uygulamalı olarak verilmektedir. Okutulan derslerimizin %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Okutulan derslere ek olarak, harita sektöründe yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmaktadır. Programımızda teknik altyapı olarak teknolojik ölçüm cihazları ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Programda 3 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrencilerimizin derslerden başarılı olabilmeleri için öncelikle teorik derslerin % 70 ine, uygulamalı derslerin ise % 80 'ine devam etmeleri gerekmektedir. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesindeki not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerimizin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için :

  1. Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.
  2. Programın öngördüğü toplam 120 AKTS kredi miktarını tamamlamak.
  3. En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.
  4. Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak
koşulları sağlaması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı : Öğr. Gör. Mehmet DOĞRULUK

E- Posta: mehmet.dogruluk@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 621 10 23 (115) Fax: +90 312 623 37 49 Adres: Şehitlik Mah. Şehitlik Karşı Mevki Prof Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Cad. Polatlı Ankara-Türkiye Web: www.polatlimyo.hacettepe.edu.tr