TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kurulduğu 1976-1977 öğretim yılındaki adı Ankara Meslek Yüksekokulu olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim ve öğretime başlayan Yüksekokulumuz 1981 yılında aynı Bakanlığa bağlı Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu ile birleşerek Ankara Yabancı Diller ve Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Yükseköğretimin tek çatı altında toplanması ile 1982 yılında Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu Gazi Üniversitesine, Meslek Yüksekokulu da Ankara Meslek Yüksekokulu adıyla Hacettepe Üniversitesine bağlanmıştır.

Ankara Meslek Yüksekokulunda 1992-1993 öğretim yılında ikili öğretime geçilmiş ve 1997 Temmuz ayında da Opera mevkiinde şu an kullanılmakta olan binasına taşınmıştır.

Yüksekokulumuz 2002-2003 öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Orta Eğitim Projesi kapsamına alınmıştır.

2004-2005 öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuzun İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile Teknik Programlar Bölümü Üniversitemiz kararıyla birbirinden ayrılarak, Teknik Programlar Bölümü, Üniversitemiz Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna taşınmıştır.

Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Üniversitemizin kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 17 Aralık 2005 tarihli onayı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Yüksekokulumuz 2011-2012 Öğretim Yılında Avrupa Birliği İPA (katılım öncesi yardım aracı) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsama alınmıştır ki bu proje işgücü piyasası ile Meslek Yüksekokulları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitimin organizasyonu ve kalite artırılması yoluyla insan kaynaklarının gelişiminin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda İktisadi ve idari Programlar Bölümü Başkanlığı altında üç program önlisans eğitimi vermektedir. Bunlardan biri olan ,Turizm ve Otel İşletmeciliği programı 1979-1980 yılında eğitim-öğretime başlamış ve 32 yıldır turizm meslek elemanı ünvanına sahip bireyler yetiştirmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

4702 Sayılı Kanunla 2002-2003 Öğretim yılından itibaren Mesleki Orta Öğretim Kurumlarından, Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Programımıza kayıt yapan öğrenciler, ilgili meslek liselerinden sınavsız geçiş yaparak gelmektedirler. Programa, YGS-6 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı 82 dir. AKTS kredi miktarı ise 120 dir. Mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir ve akademik ortalamının 4 üzerinden 2 olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına giriş için Türk orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışından eş değer bir eğitim almış olmak.Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans-Önlisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Turizm ve Konaklama sektöründe hizmet ve üretim süreçlerinde görev alabilecek, yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğrenim programıdır. Yoğun ingilize eğitimi verilmektedir. Mezunlar konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat acentelerinde iş bulabilmektedirler. Programımızda mevcut olan Bilgisayar Laboratuarından ve modern eğitim teknolojisinden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır.

Turizm, esas olarak bir hizmet, aynı zamanda bir ağırlama sektörüdür. Bu nedenle hizmet verirken gösterilen dostluk ve yakınlık çok önemlidir. Hizmetin temel unsuru olan profesyonellik, beceri, vermlilik ve nezaket tesadüfi kazanılma; bütün bu özellikler, eğitim ve öğretim yatırımlarının bir sonucudur. Turizmde insan kaynaklarının değerlendirilmesinde, oteller, gıda servisi, ulaşım, tur ve seyehat organizasyonlarının talepleri dikkate alınır.

Turizm ekonomik yapıyı güçlendiren ve ulusal ekonomiyi uluslararası piyasaya entegre eden bir sektör yapıına sahiptir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok çekici iş olanakları yaratır. Turizm, global, bölgesel ve ulusal ekonomilere sağladığı katkılar, istihdam yaratıcı özelliği, doğal ve kültürel mirasın korunması yolunda gösterdiği özen, barışın ve uluslararası ilişkilerin gelişmesindeki rolü ile 21. yüzyılın en önemli sektörü olma yolundadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarımız; tüm turizm işletmelerinde kamu ve özel kesim kuruluşlarında görev alabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre birinci ve ikinci yarıyılda 30 AKTS, üçüncü ve dördüncü yarıyılda 32 AKTS olmak üzere toplam 124 AKTS'lik 47 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli ders statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için en az 78 kredilik ulusal kredili 120 AKTS'lik derslerden başarılı olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr. Gör. N. Itır BOSO

Telefon: 0 312 311 60 15 / 154

Fax: 0 312 311 60 89

Email: itirb@hacettepe.edu.tr