MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kurulduğu 1976-1977 öğretim yılındaki adı Ankara Meslek Yüksekokulu olan ve Miili Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim ve öğretime başlayan Yüksekokulumuz 1982 yılında aynı Bakanlığa bağlı Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu ile birleşerek Ankara Yabancı Diller ve Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Yükseköğretimin tek çatı altında toplanması ile 1982 yılında Anakara Yabancı Diller Yüksekokulu Gazi Üniversitesine, Meslek Yüksekokulu da Ankara Meslek Yüksekokulu adıyla Hacettepe Ünversitesine bağlanmıştır.

Ankara Meslek Yüksekokulunda 1992-1993 öğretim yılında ikili öğretime geçilmiş ve 1997 Temmuz ayında da Opera mevkiinde şu an kullanılmakta olan binasına taşınmıştır.(Yüksekokulumuz 2002-2003 öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Orta Eğitim Projesi kapsamına alınmıştır.)

2004-2005 öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuzun İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile Teknik Programlar Bölümü üniversitemiz kararı ile birbirinden ayrılarak Teknik Programlar Bölümü, Üniversitemiz Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna taşınmıştır.

Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Üniversitemizin kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 17 Aralık 2005 tarihli onayı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Yüksekokulumuz 2011-2012 öğretim yılında Avrupa Birliği İPA (katılım öncesi yardım aracı) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının mesleki eğitim yolulya geliştirilmesi projesi (İKMEP) kapsama alınmıştır ki bu proje işgücü piyasası ile Meslek Yüksekokulları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitimin organizasyonu kalite artırılması yoluyla insan kaynaklarının gelişiminin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Başkanlığı adı altında üç program önlisans eğitimi vermektedir. Bunlardan biri olan, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1976-1977 yılında eğitim- öğretime başlamış ve 36 yıldır muhasebe meslek elemanı ünvanına sahip bireyler yetiştirmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

4702 Sayılı Kanunla 2002-2003 Öğretim Yılından itibaren Mesleki Orta Öğretim Kurumlarından, Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Programımıza kayıt yapan öğrenciler ilgili meslek liselerinden sınavsız geçiş yaparak gelmektedir. Programa, YGS-6 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı 82 dir. AKTS kredi miktarı ise 120 dir. Mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir ve akademik ortalamanın 4 üzerinden 2 olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'na giriş için Türk Orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans-Önlisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program, yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına serbest muhasebecilik mesleğini icra edebileceği işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe ve vergi konularında hizmet veren mali müşavirlik büroları ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinin ihtiyacı olan sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara insan gücü (muhasebe meslek elemanı) yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Eğitim sürecinde, öğrencilere; Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklar ve mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemi kavratılmakta, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme özellikleri kazandırılmaktadır. Uygulamalı muhasebe dersleri bilgisayar ortamında verilerek öğrencilerin bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme, alanıyla ilgili yazışmaları yapabilme, bilgi depolayabilme ve depolanmış bilgileri kullanabilme becerileri kazanabilmeleri hedeflenmektedir. Öğretim programı , öğrencilerin bu özellikleri kazanabileceği ve ticari hayatta kullanılan defterlerin mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlığını kazanmalaraına olanak sağlayacak dersleri içermektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarımız; serbest muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Müşavirler, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre birinci ve ikinci yarıyılda 30 AKTS, üçüncü ve dördüncü yarıyılda 32 AKTS olmak üzere toplam 124 AKTS'lik 47 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli ders statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için en az 78 kredilik ulusal kredili 120 AKTS'lik derslerden başarılı olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU (Vekil)

Telefon: 0 312 311 60 15 / 121

Fax: 0 312 311 60 89

Email: makif@hacettepe.edu.tr