DİŞHEKİMLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi, 1957 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak kurulmuş, daha sonra eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarına başlayarak 1958 yılında kamu hizmetine geçmiştir. 1961'de kurulan Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 1963 yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilmiştir. Bu Fakülteye bağlı olan Diş Hekimliği Yüksekokulu, Türkiye'de kurulan ikinci Diş Hekimliği Okulu olmuştur. İlk diş hekimliği mezunlarını 1968 yılında veren Diş Hekimliği Yüksekokulu, 1971 yılında Fakülte haline getirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2017 yılı dahil olmak üzere 3772 diş hekimi mezun olmuştur, doktora derecesi alanların sayısı 317, uzmanlık derecesi alanların sayısı ise 83'dür.
Şu anda öğrenim gören öğrenci sayısı 763 tür. Fakültemize tam zamanlı öğrenci kabul edilmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin yıllardır ilk sırada tercih ettiği diş hekimliği fakültesi olan fakültemiz, 5 yıllık eğitimle diş hekimi yetiştirmektedir. Öğretim programında bulunan teorik ve pratik dersler, temel tıp ve diş hekimliği bilgileri ile birlikte etik, iletişim, istatistik ve araştırma konularını kapsamaktadır. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyduğu farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmasına veya geliştirmesine olanak sağlayacak çeşitliliktedir. Fakültemizde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri, 8 Ana Bilim Dalında bulunan 73 öğretim üyesi, 22 Uzman ve 95 Araştırma Görevlisi ile 2009 yılında taşındığımız modern binasında sürdürülmektedir. Yeni binamız iki ayrı bloktan oluşmaktadır. İlk blokta Anabilim Dalları yer alırken, ikinci blokta dershaneler, sterilizasyon ünitesi, dekanlık ve idari ofisler bulunmaktadır. Hasta ve personel asansörleri bulunan binamızda, -1. Katta; kartlı sistemle yapılan öğrenci ve personel girişi, 4 adet derslik (190 – 220 kişilik, sabit barkovizyon ve bilgisayarlı), öğrenci soyunma oda ve dolapları, sanat meydanı, duyuru panoları, öğrenci kafeteryası, bilgisayar odası ve merkezi sterilizasyon ünitesi, Giriş katta; Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ergun Aydınlık Laboratuvarı, Protez Kliniği, Entegre Klinik ve Dental Store, A katında; teknik servis birimleri, AR-GE laboratuvarı, Endodonti ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarına ait klinik öncesi simülasyon laboratuvarları bulunmaktadır. İlk bloktaki diğer katlarda sırasıyla, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği, Ortodonti Anabilim Dalları ve klinikleri yer almaktadır. Kliniklerimizde yılda yaklaşık 80 bin hasta tedavi edilmektedir. Fakültemiz A.B. ülkeleri dişhekimliği fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE(Association for Dental Education in Europe) ile 2004 yılından bu yana üyeliğini sürdürmektedir ve bu kuruluş tarafından 2015 yılında bir dış değerlendirmeden başarıyla geçmiştir. Erasmus Programı kapsamında Avrupa Üniversiteleri ile işbirliği yaparak 2007 yılından itibaren karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için Türk Ortaöğretim Eğitimini veya yurtdışında muadil bir eğitimi tamamlamış ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Programa LYS'nin MF-3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Öğrencilerin kayıtları, Rektörlük tarafından belirlenen günlerde yapılır. Üniversitemiz tarafından belirlenen ulusal ya da uluslararası sınavlarla kabul edilecek yabancı uyruklu öğrenci kabul şartları ve kontenjanları, her yıl Mayıs ayından itibaren Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasında ilan edilir (www.oid.hacettepe.edu.tr).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için 300 AKTS'lik teorik ve pratik dersler ile klinik stajların

başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders

almakla yükümlüdür. 1 AKTS, 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Öğrenci

mezun olduğunda başarı durumu akademik ortalama ile belirlenir. Akademik

ortalama, öğrencinin Fakülteye kaydından itibaren başardığı bütün derslerin ağırlıklı

puanlarının toplamının, derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir.

Öğrencinin bir dersten aldığı başarı notu ile dersin yerel kredisinin çarpımı o dersin

ağırlıklı puanını verir. Teorik derslerde haftalık ders saati, pratik dersler ve

stajlarda haftalık ders saatinin yarısı ise o dersin kredisi olarak belirlenir.

Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile genel veya bütünleme sınavının

ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Sınavlar 100 tam not üzerinden

değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav

notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur. Öğrencilerin başarılı

olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu

vardır. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan yıl sonu başarı

not ortalamasının en az 55 olması gereklidir (H.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği, Madde 19,20).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Eğitim programında yer alan Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı ve İngilizce dersleri için, Üniversitenin her akademik yılın başında yaptığı muafiyet sınavına girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.Diğer Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin kabul ve kaydı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen kontenjanlara göre ve H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ilgili yönetmelik maddelerine göre belirlenir.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141116-2.htm)

Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçmişte aldıkları ve eşdeğerlikleri bulunan dersleri transfer edilir, eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca sağlanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan 5 yıllık bir eğitimle yüksek lisansı olan üstün nitelikli diş hekimleri yetiştirmek, etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmektir. Bu program, diş hekimliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarımız Sağlık Bakanlığında, bazı kamu ve özel sektöre ait kurumların sağlık ünitelerinde ve serbest olarak kendi muayenehanelerinde diş hekimi olarak çalışabilirler. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerinde girmeye hak kazandıkları anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzmanlaşabilir ve başarılarına göre akademik kariyer yapma hakkını elde edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim programı süresince tamamlanması gereken 300 AKTS'lik kredinin %75'ini zorunlu, %25'ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler, Diş hekimliği, temel tıp ve klinik tibbi bölümler, tıp eğitimi, istatistik, epidemiyoloji ve iletişim bölümleri ile birlikte alan dışı olarak spor bilimleri, ergoterapi, tiyatro, güzel sanatlar, fizik tedavi bölümleri ve seçmeli dersler koordinatörlüğü tarafından açılmaktadır. Ayrıca, esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Türk Dili,yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleri zorunlu olarak alınır. Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ilk yarıyılda uzaktan eğitimle verilmektedir.Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. 1. Sınıf hariç, diğer sınıflarda pratik, klinik uygulamalı dersler,aynı yıl içinde her iki yarıyılda da açılmaktadır. Her öğretim yılında uygulanan bütün teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. Bu nedenle Fakültemizde ders geçme değil, sınıf geçme sistemi uygulanır.Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, öğrenciye temel tıp ve diş hekimliği alanları ile ilgili bilgileri verirken, üç, dört ve beşinci yıldaki dersler, diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir, dört ve beşinci sınıflar klinik staj yıllarıdır.Önceki programda sadece beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden bir tanesi zorunlu seçmeli ders olarak alınıyorken, yapılan yeni düzenlemeyle seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği artırılmıştır. Yeni programda seçmeli dersler her yarıyılda bulunmaktadır, AKTS kredisi yüzdeleri , alan içi dersler için %54,7, alan dışı dersler için %45,3'tür. İlk dört yarıyılda, alan dışı seçmeli dersler daha yüksek orandadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141116-2.htm)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Beş yıllık, 300 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli teorik dersleri ve pratik uygulamaları içeren programın başarıyla tamamlanmış ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 olması gereklidir. Her yarıyılda toplam 30 AKTS'lik kredi alınmalıdır. Klinik öncesi pratik uygulamalarda, öğrenci her yıl belirli sayıda saptanan işleri verilen sürede veya telafi süresinde tamamlamak ve teslim etmek zorundadır. 4. ve 5. sınıflarda teorik derslere klinik eğitimi de eklenir. Klinik stajlarda öğrencilerin belirtilen dönemlerde belirli sayıda hasta bakmak ve tedavi uygulamaları yapmanın yanı sıra pratik ve sözlü sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Z. Emre NAGAŞ Dekan Yardımcısı E-Posta: enagas@hacettepe.edu.tr Tel: +90 312 3052210 Fax: +90 312 3104440 Adres: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sıhhıye ANKARA Web Adresi: www.dis.hacettepe.edu.tr