MATEMATİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Fen Fakültesi Matematik Bölümü, 1965 yılında Matematik ve İstatistik Bölümü adı altında kurulmuştur; 1970 yılından itibaren bugünkü adıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölüm 4 yıllık örgün eğitim vermektedir ve eğitim dili türkçedir. Bölümde altı anabilim dalı bulunmaktadır:

  • Cebir ve Sayılar Teorisi
  • Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
  • Geometri
  • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
  • Topoloji
  • Uygulamalı Matematik

Bölüm derslerine ek olarak, üniversitemizin Fen, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin çeşitli bölümlerinin matematik dersleri yürütülmektedir.

Yüksek Lisans (Tezli ) ve Doktora (Tezli) programları bulunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği ve İstatistik bölümleri ile Yandal Programları, Aktüerya ve İstatistik bölümleri ile Çift Anadal Lisans Programları yürütülmektedir. Öğrenci değişim programı (Erasmus) ile Avrupa'daki anlaşmalı olunan üniversitelere öğrenci gönderilmekte ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir.

Uygulamalı matematik ve bilgisayar programlama derslerinde kullanılan, tüm öğrencilerin kullanımına açık bir Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çalışmayı hedefledikleri alan doğrultusunda staj imkanı bulmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Matematik Bölümüne kabul edilebilmek için lise mezunu olmak ve ulusal üniversiteye giriş sınavlarında ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri için http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresine; ÖSYM'nin sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için http://www.osym.gov.tr adresine bakınız.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Matematik Bölümü Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir, bkz. "Öğretim Programının Yapısı" ve H.Ü Önlisans,Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri H.Ü Önlisans,Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Matematik Bölümü lisans programı, matematiksel düşünme yeteneği kazanmış; gerçek yaşamda karşılaştığı disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilen; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip; etik değerleri özümsemiş; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; girişimci; kendine güvenen Matematikçiler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Matematik programı mezunu matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma imkanlarına sahiptirler; akademik çalışma (öğretim elemanları); bilişim sistemleri (yazılım geliştirme, bilgisayar işletmeni vs.); bankacılık ve finans sektörü (aktüer, borsacı, broker, hesap uzmanı vs.), hizmet sektörü (kontrolör, satış, pazarlama, danışmanlık vs.) gibi alanlarda iş bulabilmektedir. Kamu sektöründe işletmenlik, matematikçi, uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Matematik Bölümü lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTSlik ders olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %33 ü seçmeli statüsündedir. Seçmeli derslerin %78 i Alan Seçmeli (MTK kodlu), % 22 si ise alan dışı (MTKdan farklı koda sahip) derslerdir.

Alan Seçmeli dersler toplam 62 AKTS'dir ve mezuniyet için seçilmesi zorunludur. Alan Dışı Seçmeli dersler toplam 17 AKTS'dir ve bu derslerde zorunluluk yoktur, bunların yerine Alan Seçmeli derslerine veya üniversitenin açmış olduğu seçmeli derslere de kayıt olunabilir. Zorunlu dersler toplam 161 AKTS'dir.

SEÇMELİ DERSLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ:

4. YARIYIL: (Alan dışı**) AKTS:5

5. YARIYIL: (Alan*) AKTS:10

6. YARIYIL: (Alan*) AKTS:10

7. YARIYIL: (Alan*) AKTS:21 ve (Alan dışı**) AKTS: 3

8. YARIYIL: (Alan*) AKTS:21 ve (Alan dışı**) AKTS: 9

* Alan dersi MTK kodlu derslerdir. Mezuniyet için 62 AKTS alan derslerinden seçilmesi zorunludur.

** Alan dışı ders MTK kodundan farklı koda sahip derslerdir. Alan dışı olarak belirtilen seçmeli derslerde zorunluluk yoktur, bunların yerine Alan Seçmeli derslerine veya üniversitede açılan seçmeli derslere de kayıt olunabilir. Mezuniyet için 17 AKTS ders kodlanmalıdır.

Aşağıdaki derslerin belirtilen şubelerinin eğitim dili ingilizcedir.

1) MTK111-01 Analiz I 2) MTK112-01 Analiz II 3) MTK141-01 Soyut Matematik I

4) MTK142-01 Soyut Matematik II 5) MTK201-01 Analiz III 6) MTK202-01 Analiz IV

7) MTK241-01 Doğrusal Cebir I 8) MTK242-02 Doğrusal Cebir II

9) MTK262-01 Uygulamalı Bilg. Cebiri 10) MTK 305-50 Adi Dif. Denklem Sist. Uyg.

11) MTK351-01 Diferansiyel Geometri I 12) MTK354-01 Diferansiyel Geometri II

13) MTK321-50 Metrik Uzaylar 14) MTK322-50 Genel Topoloji

15) MTK333-50 Nümerik Analiz I 16) MTK334-50 Nümerik Analiz II

17) MTK345-50 Soyut Cebir I 18) MTK346-50 Soyut Cebir II

19) MTK355-50 Geometrik Doğrusal Cebir I 20) MTK356-50 Geometrik Doğrusal Cebir II

21) MTK439-50 22) MTK446-50 23) MTK482-50 24) MTK457-50

Bazı derslerde önkoşul/önkoşullar bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilerin ders alabilecekleri diğer üniversiteler Bölüm Akademik Kurul kararıyla belirlenmiştir. Eşdeğerliliği dersin sorumluları tarafından onaylanan ders\dersleri belirlenen üniversitelerden alabilirler, ders\dersler eşdeğer kredi, müfredat, vs. açısından bölüm tarafından incelenir ve bölümün teklifi Fakülte Yönetim Kurulu'nda karara bağlanarak öğrenci dersten\derslerden muaf tutulabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” kısmında belirtildiği gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Rıza Ertürk

Bölüm Başkanı

E-Posta: rerturk@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 78 50/124

+90 312 780 7844

Fax: +90 312 299 20 17

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Web Adresi: http://www.mat.hacettepe.edu.tr/