ARKEOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Edebiyat Fakültesine bağlı Arkeoloji Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Arkeoloji Bölümünün verdiği dersler ve genel kültür derslerinin eğitim dili Türkçedir.
Arkeoloji Bölümünün temel hedefi evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip ve araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiş bireyler yetiştirmektir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar eğiterek bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Arkeoloji Bölümüne giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Arkeoloji Bölümüne Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTSyi (146 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Arkeoloji Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında eşit ağırlıktan gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.
(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Arkeoloji bölümü lisans programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık; bilimsel düşünme biçimini benimseyen ve uygulayan; arkeolojinin güncel ve temel bilgilerini etkili olarak kullanan; arkeoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve teknik değerlere uygun hareket eden, mevzuat, malzeme ve müzecilik kapsamında bilgi ve becerilere sahip; farklı düşünce ve kültürlere açık ve eleştirel düşünebilen arkeologlar yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet müzeleri ve özel müzeler başta olmak üzere İl Koruma kurulları ile Belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Lisans programını bitiren öğrenciler, lisans derecesini elde ederler ve Yüksek Lisans programına devam edebilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Arkeoloji Bölümüne Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTSyi (146 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Sevinç Günel

Arkeoloji Bölüm Başkanı

E-Posta: sgunel@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 82 50

Fax: +90

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe-Ankara

Web Adresi: www.arkeo.hacettepe.edu.tr