ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Eczane teknikerlerinin başlıca görevleri:

• İlaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında,

• Reçetenin, hasta ilaç bilgilerinin ve tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesinde,

• Bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması ve benzeri konularda,

• Eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olmaktır.

• Ayrıca, eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlamak da eczane teknikerinin görevleri arasındadır.

Mezunlar, serbest eczaneler ile özel ve devlet hastanelerinin eczanelerinde çalışma olanağı bulabileceklerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(Bu Yönetmelik , 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 5 – (1) Hacettepe Üniversitesine kayıt hakkı kazanan adaylar, üst kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırırlar. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf

linkine ait aşağıda sunulan ilgili maddeler geçerlidir.

Derslere devam

MADDE 22 –

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme ve Ayrılma, Diplomalar

Ders başarı notu

MADDE 23 –

Notlar

MADDE 24 –Akademik ortalama

MADDE 25 – Ders tekrarı

MADDE 26 –

Sınavlar

MADDE 27 –

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 28 –

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 29 –

Diploma

MADDE 31 –

Ön lisans diploması

MADDE 32 –

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesinin eşdeğer programlarına,24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarınaİlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans ve ön lisans programlarıiçin güz yarıyılında gerçekleştirilir.

(2) Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesiön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar ilgili yönetim kurulunatranskripti ile başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen Muaf (M) notuna dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. Muaf (M) notu alınan ders tekrarlanamaz ve akademik ortalamalara dahil edilmez.

(2) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce alıp başarılıoldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans derslerinin başladığı dönemde yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 90 AKTS zorunlu ders, 30 AKTS seçmeli olmak üzere 120 AKTS dersten oluşur. Alan içi seçmeli dersler toplam AKTS işyükünün %10'unu, alan dışı seçmeli dersler %15'ini olusturmaktadır.

Eczane Hizmetleri öğretim programı yapısındaki derslerde 1 AKTS 30 saatlik öğrenci işyüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik (http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0) uygulanacaktır.

Puanlar                                   Notlar                                   Katsayılar

90 ? 100                                    A1                                            4.00

85 ? 89                                      A2                                            3.50

75 ? 84                                      B1                                            3.00

70 ? 74                                      B2                                            2.50

65 ? 69                                      C1                                            2.00

60 ? 64                                      C2                                            1.50

55 ? 59                                      D1                                            1.00

50 ? 54                                      D2                                            0.50

0 ? 49                                        F3                                            0.00

 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre, kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı : Prof.Dr. Betül ARICA YEGİN

E-mail: barica@hacettepe.edu.tr, byegin@yahoo.com
Tel: +90 312 305 43 70 (direct line), +90 312 305 12 41
Fax: +90 312 305 43 70