RESİM PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Güzel Sanatlar Fakültesi 1982'de kurulmuş, Resim Bölümü ise 1983-84 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Programın eğitim hedefine ulaşabilmesini sağlayacak Desen Atölyesi, 3 adet Resim Atölyesi, Baskı Resim Atölyeleri, Ortam Odaklı Sanat Atölyesi, Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Lisansüstü Eğitim Atölyesi, Teorik Derslik, Konferans Salonu ve Sergi Salonu bulunmaktadır. Atölyeler ortalama yirmi beşer kişi olup bir öğretim elemanına 15 öğrenci düşmektedir.

Yıl içinde uygulamalı derslere kaynak oluşturmak amacıyla paneller, seminerler konferanslar, sergiler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler alanında uzman kişilerce düzenli olarak verilmektedir.

Programımızda, atölye sisteminin gerektirdiği bir biçimde uygulamalı çalışmalar yapılır. Resim Atölyeleri kapsamında Görsel Biçimlendirme ve Deneysel Sanat gibi günümüz sanat dinamiklerini kapsayan dersler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teorik çalışmalarda sözlü anlatım, inceleme ve araştırma, tartışma, yöntemleri kullanılır. Tüm uygulamalı ve teorik derslerde, görsel örneklere ve interaktif uygulamalara imkan sağlayan, bilgisayar, projeksiyon ve slayt kullanılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak öncelikli şarttır. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Yönergesinde belirtilen koşulların yerine getirilmesi gereklidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 30-1 maddesinin gerekliliklerini yerine getirmiş olmak, programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmak gereklidir. Akademik ortalamanın en az 2.00 olması gerekmektedir. Programın tamamlanması için gerekli olan ulusal kredi 154, AKTS kredisi 240?tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Erasmus Uluslararası Öğrenci Değişim Programı, Farabi Öğrenci Değişim Programı gibi ulusal ya da uluslararası değişim programıyla üniversitemize gelen öğrencilerin ders denklikleri Fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu değişim programlarında öğrencilerin aldıkları derslerin içeriği ve AKTS kredileri dikkate alınır. Yatay geçiş yapan öğrencinin derslerinin transferi için aldığı derslerin içeriklerinin bölüm dersleri ile uyumlu olması şartı aranır. Yatay geçişle fakültemize gelen öğrencilerin başarılı olduğu derslerin transferi gibi konularda da fakülte yönetim kurulunun onayı gereklidir. (Bkz. Farabi yönetmeliğinin 16. maddesi http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/belgeler/farabi_yonetmeligi.pdf Lisans Yönetmeliği Madde 8: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölüm mezunları serbest sanatçı olarak çeşitli alanlarda sanat yönetmeni, sanat danışmanı vb. alanlarda çalışabilecekleri gibi eğitim kurumlarında da çeşitli konumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Türkiye?de ve Dünyada Sanat Piyasasının ekonomik olarak büyümesi doğal olarak galeriler aracılığıyla da resim bölümü mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızdaki dersler dönemliktir. Programın birinci yılındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken iki, üç ve dördüncü yılındaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Programın zorunlu ders oranı %65, seçmeli ders oranı %35'tir. Programımızda bölümümüzün zorunlu dersleri dışında, bölümümüz tarafından açılan seçmeli dersler ve fakülteden alınabilecek seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Programımızın zorunlu derslerinin teorik ve uygulama saatleri eşit ağırlıktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. Maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Resim Bölümü için öngörülen Lisans programlarındaki bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca Erasmus Programı ile yurt dışına giden ve yurt dışından bölüme gelen öğrenciler devam ettikleri dönemin gerektirdiği 30 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Cebrail Ötgün

Bölüm Başkanı

E-Posta: cebrailotgun@gmail.com

Tel: +90 312 297 87 50

Fax: +90 312 297 61 81

Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Web Adresi: http://www.gsf.hacettepe.edu.tr/resim/index.html