AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Ameliyat teknolojilerinin ,tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir.Cerrahi alanda ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür..Ameliyat kalitelerinin arttırılması ve daha bilinçli hareket eden yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi ön görülmüştür.Sağlık alanında öncü kurumumuzda gelişen ameliyathane tekniklerini takip eden,iletişim becerileri yüksek,etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen.çabuk kavrayabilen, ortamdan etkilenmeyen yardımcı cerrahi eleman yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Ameliyathane teknikeri tüm cerrahi bölümlerin ameliyathane hazırlama tekniklerini bilir. Ameliyathane ortamını hazırlar.Cerrahide kullanılacak cihazları kurar. Hasta ameliyathaneye alınmadan yapılacak ameliyata uygun malzemeleri alır. Hasta alınmasıyla birlikte gerekli tüm malzemelerini açar .Cerrahla beraber hastaya yapılacak ameliyata uygun pozisyonu verir.Steril alanın oluşturulmasına yardımcı olur.Bu alanda kullanılacak cihaz bağlantılarını kurar.Böylece ameliyatı başlatmış olur.

Ameliyathane teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve cerrahi alanda uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri)” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane birimlerin de çalışabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Ameliyathane Teknikerliği Programına giriş için ortaöğretim eğitimini (meslek liselerinden direkt geçiş) tamamlamış veya ulusal üniversite sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı,http://www.Osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.Programa başvuru yapan öğrencilerimizin fiziksel ruhsal yönden herhangi bir engeli bulunmaması gerekmektedir. Bu programa YGS-2 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Kayıt Kabul Koşulları ile ilgili olarak, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgi için : http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresine bakılabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (96 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ameliyathane Teknikeri ünvanı verilir.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili bilgi:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakılabilir.İlgili yönetmeliklinki:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_

0934&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ameliyathane Teknikerliği Programı'nın amacı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini mesleğini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Ameliyathane Teknikeri olarak çalışabilen; tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ameliyathane Teknikerleri, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda tüm hastanelerde yapılan tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olarak çalışabilmektedirler

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ameliyathane Hizmetleri Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin 88AKTS ‘si (% 73 ) zorunlu, 32 AKTS'si (% 27) seçmeli statüsündedir. Seçmeli dersler meslek yüksekokulunun diğer programları ve/veya diğer fakültelerden alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Altan Şahin

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Telefon:3051346-altansahinmd@gmail.com

Program Bologna Sorumlusu

Süleyman Köse

Hacettepe Erişkin Hastanesi Ev İdaresi Müdürlüğü

Telefon: 3052584-suleymankose1966@hotmail.com