ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1984 yılında eğitim öğretime başlayan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 9 programından biri olarak ilk kez 2013-2014 öğretim yılında eğitim vermeye başlayacaktır. Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi içerisinde D Blokları 3.katta yer almaktadır. 2013-2014 öğretim yılından itibaren, kontenjanlar Sağlık Meslek Liseleri ve genel lise mezunları tarafından doldurulmaktadır. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar.Birinci ve ikinci yılın bitiminde yaz stajları mevcuttur.

Bu stajlar ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yarıyıl dönemleri içerisinde pratik uygulama şeklinde de verilebilmektedir.Programın öğretim dili Türkçedir. Ancak zorunlu ortak dersler arasında ilk ve ikinci yarıyıl içinde verilen Temel İngilizce1 ve 2, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 1 ve 2, Türk Dili 1 ve 2 adlı dersler olup toplam 16 AKTS'lik bir krediye sahiptir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri EEG-EMG laboratuarı ve video EEG monitorizasyon ünitesinde gerçekleştirmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler 2013-2014 öğretim yılından itibaren, Sağlık Meslek Liseleri ve genel lise mezunları tercih yapıp Sağlık Meslek Yüksekokulundaki mevcut programlara kayıt olanağı bulabileceklerdir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşullarısağlaması zorunludur. Bu koşullar:

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.(Toplam 120 AKTS'yi tamamlamak)

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak

ç) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili Yönetmelik Linki:www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işletebilir. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili akademik birim kurulu yetkilidir. Eşdeğerlik ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede diğer üniversitelerden alınan notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesidir. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalıdır. Bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir, ayrıca, hasta ile direkt ilişkileri olacağını bilmeleri gereklidir. Mezun teknikerler, Elektronörofizyoloji ve Nöroloji uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinin elektromyografi, elektroensefalografi, uyarılmış potansiyel, intraoperatif monnitorizasyon ve uyku ünitelerinde çalışabilirler.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezun teknikerler, Elektronörofizyoloji ve Nöroloji uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinin elektromyografi, elektroensefalografi, uyarılmış potansiyel, intraoperatif monnitorizasyon ve uyku ünitelerinde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam Zorunlu Ders AKTS: 89 (ortak zorunlu dersler dahildir)

Toplam Seçmeli Ders AKTS: 31 (%25,83)

Seçmeli derslerin; %15'i bölüm içi

%10'u bölüm dışı (seçmeli dersler koordinatörlüğü veya diğer bölüm/program veya fakültelerden) alınabilir.

Programda bölüm içi seçmeli ders oranı %15, bölüm dışı ise %10'dur. Bölüm dışı Seçmeli dersler koordinatörlüğünden SEC 231.01 Tıbbi teknisyenler için Mesleki İngilizce dersini seçebilecekleri gibi, diğer fakülte ve yüksekokullardan isteğe bağlı olarak seçmeli ders alabilirler. Stajlarını 1. ve 2 yarıyıl stajı olarak H.Ü. EEG, Uyarma Potansiyelleri, EMG ve Uyku Laboratuvarı bulunan kliniklerde yapabilmektedirler. Programın birinci yılındaki dersler öğrenciye meslek ile ilgili temel bilgileri verirken, ikinci yıl mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabilecek ve uygulamaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler 2 yılı (4 sömestir) tamamladıklarında mezun olabilmektedirler. Mezuniyet için H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Gülay Nurlu

H.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

0312 3051182

gulaynurlu@yahoo.com

Program Bologna Sorumlusu

Dr. Melahat Saylam

H.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

03123051433/121

03123051843/121

msaylam@hacettepe.edu.tr