İNGİLİZCE + FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İngilizce Mütercim tercümanlık Anabilim Dalı öğrencileri Fransızca bildiklerini 2. yılın sonunda KPDS veya eşdeğeri bir sınavla belgelemeleri durumunda İngilizce-Fransızca iki dilli Mütercim-Tercümanlık programına devam edebilirler. 5. dönemin sonunda öğrenciler yazılı ve sözlü çeviri alanlarına ayrılır. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin Sözlü Çeviriye Giriş dersini başarıyla tamamlamış olmaları ve öğretim üyesi ve profesyonel konferans çevirmenlerinden oluşan en az 3 kişilik bir jüri önünde yapılacak Sözlü Çeviriye Yatkınlık Sınavında başarılı olmaları gerekir. Sözlü Çeviriye Yatkınlık Sınavı Güz Dönemi Genel Sınavlarından sonra yapılır. Sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrenciler eğitimlerine yazılı çeviri alanında devam ederler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin DİL puan türü ile öğrenci kabul edilir. Eğitime başlamadan önce yapılacak Fransızca Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliği uyarınca Fransızca hazırlık eğitimi almak zorundadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmiş olmaları ve aşağıda yer alan iki dilli çevirmenlik programlarından mezuniyet için gerekli kredileri sağlamış olmaları gerekir.

İki dilli yazılı çevirmenlik programı: 143 kredi/240 AKTS

İki dilli sözlü çevirmenlik programı: 143 kredi/240 AKTS

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından seçmeli olarak açılan dillerden (İngilizce hariç) birisini iyi bildiğini (KPDS, YDYO Yeterlik, TOEFL, vb.) belgeleyen öğrenciler yabancı dil dersleri yerine bölüm içi ya da dışı başka seçmeli dersler alabilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında herhangi bir yabancı dilden gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir. Yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerinin eşdeğerliliği Hacettepe Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı lisans programı, geniş bir genel kültüre sahip, anadilini ve çalışma dillerini etkili olarak kullanabilen, bu dilleri konuşan toplulukların kültürlerini yakından tanıyan ve çeviribilim yaklaşımlarına, bilgi ve çeviri teknolojilerine, kalite bilincine hakim, uzmanlaştığı alanlarda sözlü ve yazılı çeviri becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilinciyle hareket eden, bilimsel düşünme ilkelerini benimseyen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, farklı düşünce ve kültürlere açık, insana ve çevreye saygılı, topluma ve mesleki etik ilkelerine duyarlı çevirmenler yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları hem devlet kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışabilmektedirler. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, TRT, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde çeviri büroları, görsel ve yazılı basın organları, turizm ve yayıncılık işletmeleri, ithalat ihracat şirketleri gibi faaliyet alanlarında da istihdam olanağı yüksektir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlk 5 dönem dersleri hem yazılı hem de sözlü çeviri alanı öğrencileri için aynıdır. 5. dönemin sonunda öğrenciler yazılı ve sözlü çeviri alanlarına ayrılır. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin Sözlü Çeviriye Giriş dersini başarıyla tamamlamış olmaları ve öğretim üyesi ve profesyonel konferans çevirmenlerinden oluşan en az 3 kişilik bir jüri önünde yapılacak Sözlü Çeviriye Yatkınlık Sınavında başarılı olmaları gerekir. Sözlü Çeviriye Yatkınlık Sınavı Güz Dönemi 2. Genel Sınav haftasında yapılır. Sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrenciler eğitimlerine yazılı çeviri alanında devam ederler.

Yazılı çeviri uzmanlığına ayrılan öğrenciler, Sözlü Çeviriye Yatkınlık Sınavı önkoşul olduğu için sözlü çeviri alanına ait aşağıdaki dersleri alamazlar.

1. İMT 435 ANDAŞ ÇEVİRİ I

2. İMT 436 ANDAŞ ÇEVİRİ II

3. İMT 439 KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ I

4. İMT 440 KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ II

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmiş olmaları ve aşağıda yer alan kredileri tamamlamış olmaları gerekir.

İki dilli yazılı çevirmenlik: 143 kredi/240 AKTS

İki dilli sözlü çevirmenlik: 143 kredi/240 AKTS

Hem yazılı hem de sözlü program öğrencileri mezuniyet için zorunlu stajlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu staj, Mütercim Tercümanlık Bölümünün Staj Yönetmeliği'ne göre yapılır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayfer Altay

altay@hacettepe.edu.tr

(312) 297 83 75/113

Adres:

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Beytepe Kampüsü-ANKARA