JEOLOJİ (HİDROJEOLOJİ) MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1977 yılında kurulan Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 1983 yılında kapatılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde ayrı bir program statüsünde eğitim vermeye devam eden bir anabilim dalı olacak şekilde (Hidrojeoloji Anabilim Dalı) bağlanmıştır. Halen, Lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim-öğretim programları, Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde ikinci bir program (Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programı) olarak yürütülmektedir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Lisans Programını tamamlayan öğrenciler diplomalarında "Jeoloji Mühendisliği (Hidrojeoloji)" tanımlamasıyla mezun olmaktadırlar.

1983 yılında başlatılan 1/3 oranındaki yabancı dille eğitimden 2006 yılında vazgeçilerek yeniden Türkçe eğitime geçilmiştir. Eğitim-öğretime başlanılan 1977 yılından 2009 yılına kadar öğrencilerimiz zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okumuşlardır. Yabancı dil hazırlık isteğe bağlı olarak devam etmektedir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı'nın eğitim programları temel mühendislik dersleri ile temel meslek derslerinin dengeli bir dağılımından oluşmaktadır. Eğitim programındaki dersler mühendislik uygulama alanlarındaki çağdaş gelişmeler dikkate alınarak sürekli biçimde yenilenmektedir. Öğrencilerin disiplinler arası yetkinliğe sahip olabilmeleri ve özel ilgi alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim programında teknik ve teknik dışı seçmeli derslere büyük ağırlık verilmiştir. Bunların yanı sıra, çağdaş mühendislik eğitiminin bir gereği olarak işletme-ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki dersler de eğitim programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Esnek eğitim programı öğrencinin 4 yıllık eğitimini daha kısa sürede bitirebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, başarılı öğrencilerin eğitim sürelerinin bir yarıyıllık bölümünü seçkin Avrupa üniversitelerinin ilgili bölümlerinde sürdürmelerine olanak sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavla sayısal puan türü ile öğrenci kabul edilir.

Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapılabilir. Geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir (bknz. http://www.oid.hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dahilinde (http://www.oid.hacettepe.edu.tr) Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programından lisans derecesi olabilmek için aşağıdaki gereklilik ve kurallar sağlanmalıdır.

 1. Mezuniyet için ortak zorunlu dersler dahil 163 yerel kredi'nin, 240 AKTS'nin kazanılmış olması gereklidir.
 2. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere 136 yerel krediyi; 180 AKTS'yi sağlayan programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
 3. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 9 yerel krediyi; en az 6 en fazla 18 AKTS'yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalıdır.
 4. Başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
 5. Mezuniyet için başarılan teknik ve teknik dışı seçmeli derslerin toplam yerel kredisi en az 27; toplam AKTS'si ise en az 60 olmalıdır.
 6. Zorunlu staj 30 iş günü olarak başarılı olarak tamamlanmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim programına, Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapılabilir. Geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programı, evrensel değerleri ilke edinen, çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanan, su kaynakları ile ilgili problemleri bütüncül ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, mesleki etik kurallarına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı, girişimci, yeniliğe açık, ekip çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası alanda yetkin mühendisler yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hidrojeoloji mühendisliği programı mezunlarımızın önemli bir bölümü TPOA, DSİ, İller Bankası, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, vb gibi kamu kurumlarında, çeşitli ölçekteki, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında çalışmaktadır. Ayrıca, meslek yaşamlarını akademide sürdürmek isteyen mezunlarımız kolaylıkla yurt içi ve dışı üniversitelerce kabul görmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programında seçmeli derslerin toplam derslere oranı %25'tir. Ortak zorunlu dersler 16 AKTS, Zorunlu Bölüm dışı dersler 45 AKTS ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından verilen zorunlu dersler ise 111 AKTS'dir. Zorunlu derslerin 57 AKTS'lik kısmı Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programında açılan derslerden oluşmaktadır.

3. yarıyıldan itibaren seçmeli ders alınabilmektedir. Programda teknik seçmeli dersler Jeoloji ve Hidrojeoloji programında açılmış olan tüm dersler ile Mühendislik ve Fen Fakültesinin diğer bölümleri tarafından açılmış olan teknik dersler olarak yer alırken, teknik dışı seçmeli dersler ise Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar, Hukuk, İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ait bölümler tarafından açılmış tüm dersler ile Jeoloji ve Hidrojeoloji programları dışında Mühendislik ve Fen Fakültesi bölümleri tarafından açılmış mevzuat, hukuk, etik, işletme, ekonomi vb. sosyal konulu dersler olarak yer almaktadır. 8 AKTS'lik 30 günlük staj programda yer almaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dahilinde Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlanmalıdır.

 1. Mezuniyet için ortak zorunlu dersler dahil 163 yerel kredi'nin, 240 AKTS'nin kazanılmış olması gereklidir.
 2. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere 136yerel krediyi; 180 AKTS'yi sağlayan programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
 3. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 9 yerel krediyi; en az 6 en fazla 18 AKTS'yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalıdır.
 4. Başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
 5. Mezuniyet için başarılan teknik ve teknik dışı seçmeli derslerin toplam yerel kredisi en az 27; toplam AKTS'si ise en az 60 olmalıdır.
 6. Zorunlu staj 30 iş günü olarak başarılı olarak tamamlanmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mehmet EKMEKÇİ (Bölüm Başkanı)

e-mail: ekmekci@hacettepe.edu.tr

tel: +90(312)2977700

Prof.Dr. Reşat ULUSAY (Bologna Koordinatörü)

e-mail: resat@hacettepe.edu.tr

tel: +90(312)2977700