REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı Türkiye'de ilk olarak 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı bir bölüm olarak açılmıştır. Bölüm, 1982 yılında YÖK Yasasından dolayı Eğitim Fakültelerine bağlı Eğitim Bilimleri Bölümlerinin Anabilim Dalı haline dönüştürülmüştür. Program ilk mezunlarını 1986 yılında vermeye başlamıştır. Her yıl ortalama olarak 60 mezun vermekte olan Anabilim Dalı, nitelik ve nicelik açısından gelişmeye devam etmiştir. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde yürütülen programların ilki olması, programın içeriği ve öğretim üyesi kadrosu ile Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, diğer PDR bölümlerine örnek olmakta, öncülük etmekte ve bir okul işlevi görmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Öğrenciler, üniversiteye giriş sınavından aldıkları TM-3 puanlarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedirler.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik derslerin başarıyla tamamlanmış olması, genel akademik ortalamanın en az 2.00 olması ve Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 29. maddesinde belirtilen nedenlerle üniversiteden ilişiğin kesilmemiş olması koşullarını sağlanmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programımızın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına temel teşkil eden kuramsal bilgilere sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimin bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, silahlı kuvvetler, üniversite psikolojik danışma merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında çalışmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler dört yıllık (sekiz yarıyıl) öğrenim süresi içinde toplam 147 kredi (240 AKTS) ders almak zorundadırlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve ders başarı notları ile ilgili olarak H. Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Konuyla ilgili olarak http://www.oid. hacettepe.edu.tr/ adresine bakınız.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklanmıştır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

e-posta: ergene @hacettepe.edu.tr

Web Adresi: http://www.pdr.hacettepe.edu.tr/

Telefon: +90 312 297 85 50-51