ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Çocuk Gelişimi Bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi adıyla kurulmuştur. 1976 yılından itibaren özel eğitim çalışmalarına başlanılmış ve Özel Eğitim Ana Bilim Dalı kurulmuştur. "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü"; "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı" ve "Özel Eğitim Ana Bilim Dalı" olarak iki alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, alanında Türkiye'nin “ilk”, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı ise alanında “üçüncü” ana bilim dalıdır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1987 tarihinde "Çocuk Sağlığı ve Eğitimi",1996 tarihinde ise "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" adını almıştır. Bölümümüz 2007 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi altında "Çocuk Gelişimi Bölümü" olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Çocuk Gelişimi Bölümünün misyonu, normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini değerlendirecek ve destekleyecek, aile danışmalığı yapabilecek yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimci yetiştirmek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak ülke ihyaçları doğrultusunda projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmaktır.

Bu misyon doğrultusunda çocuk gelişimi lisans programı Bologna süreci kapsamında yenilenmiştir. Yeni program oluşturulurken mezun ve öğrenci görüşleri, paydaşların görüşleri, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmıştır. Yapılan ihtiyaç analizi göz önüne alınarak program yeterlilikleri oluşturulmuş ve program yenilenmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk Gelişimi Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Lisans Yerleştirme Sınavından aldıkları TM-3 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Bilgisayar dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çocuk Gelişimi Bölümü sağlık, sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmek amacını taşımaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk Gelişimci, Sağlık, Sosyal alanlarda ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur. Mezunlarımız KPSS sınavından aldıkları puana göre tercih yaparak sağlık kuruluşlarına atanmaktadır.Sosyal alanlarda ise, Çocuk ve Gençlik Merkezleri'nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde, Sevgi Evleri'nde, Toplum Merkezleri'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Aile Danışma Merkezleri'nde, Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilirler. Söz konusu kurumda çalışan çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan okul öncesi ve engelli ve ergen çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev alırlar.Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eder ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'nde de görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Çocuk Gelişimi Programı, Çocuk Gelişimi mesleği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. ÇGL programında öğrencinin alması gereken zorunlu ders 180 AKTS'dir. Programda yer alan seçmeli dersler ise toplam 60 AKTS'dir. Dolayısıyla, ÇGL programın % 75'si zorunlu derslerden, % 25'i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır. Lisans öğrencisi Çocuk Gelişimi Programından mezun olabilmek için gerekli 240 AKTS'nin 180 AKTS'sini zorunlu derslerden 60 AKTS'sini ise programda yer alan seçmeli derslerden alarak tamamlayacaktır. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. Seçmeli derslerin 18 AKTS'si tüm Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine açık olan alan içi seçmeli derslerdir.

Çocuk Gelişimi Öğrencileri, çocuk gelişimi ile ilgili “Topluma Hizmet Uygulamaları”, “Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları”, “Yaz Stajı”, “Gelişim Değerlendirme, Tanılama ve İzleme”, “Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması” ve “Özel Eğitim Uygulamaları” stajlarını Hastaneler, Aile sağlığı merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar diğer kamu ve özel kuruluşlarda yaparak eğitimlerini tamamlamaktadır. Programın ayrıntıları tablolar halinde “Öğretim Programı” kısmında yer almaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma ?Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html) uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Tanımları"nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

"Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar" bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nilgün METİN

Bölüm Başkanı

E-Posta: enmetin@gmail.com

Tel: +90 312 305 15 26

Fax: +90 312 305 30 53

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü D Blok 6. Kat 06100 Ankara, Türkiye

Web Adresi: www.cge.hacettepe.edu.tr