ODYOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Odyoloji Bölümü'nün temelleri, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak Odyoloji Yüksek Lisans programının başlatılması ile atılmıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde 1989 yılına kadar Odyoloji olarak yürütülen yüksek lisans programı, sonrasında eğitim programları revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi olarak sürdürülmüştür. Odyoloji Bölümü, 11 Mayıs 2011 tarihinde H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulmuştur.

Odyoloji Bölümü'nün temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan odyologları yetiştirmektir. Odyoloji lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra eğitim standardının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.

Odyoloji Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin, çalışma alanlarına yönelik saha ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci başvuruları ve kabulü, Yükseköğretim Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 384-3270 sayılı yazısında belirtilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde ve Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesi doğrultusunda yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin Odyoloji Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir. H.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 29. ve 30. maddelerindeki mezuniyet koşullarını sağlaması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Odyoloji lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak işitme ve denge ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Odyoloji Biliminin prensiplerini aşılayarak, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede odyologlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Odyoloji lisans programı, halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen, kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Odyolog ünvanı, 26 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında tanımlanmıştır. Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan, ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen; sağlık meslek mensubudur. Odyolog'lar başlıca hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızdaki derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler, seçmeli dersleri alaniçi ve/veya alandışı tercih edebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin Odyoloji Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir.

6. ve 8. dönem sonlarında 4 haftalık yaz stajı zorunludur.

7. dönemde Odyoloji Seminer 1 dersinde seminer konusu hazırlamak ve sözlü sunum yapmak, 8.dönemde Odyoloji Seminer 2 dersinde hazırladığı seminer konusuna ilişkin öğrenci projesi hazırlamak zorundadır.

7. ve 8. dönemde Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama 1 ve Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama 2 derslerinde Bölüm 2.14 de belirtilen 7 temel alanda 4'er hafta pratik uygulama yapmak ve hasta raporlarını hazırlamak zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

PROF. DR. GONCA SENNAROĞLU

ODYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI-ODYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-Posta: gsennar@yahoo.com

Tel: +90 312 305 1667

Fax: +90 312 3052054

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Web Adresi: http://www.sbfodyoloji.hacettepe.edu.tr/