İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1985/1986 ders yılında eğitim ve öğretimine başlamıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Lisans Programı'na girmeye hak kazanan öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girme zorunluluğu yoktur.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nün hedefi; temeli görsel iletişim esasına dayalı, biçimi ve işlevi bütünleştirerek, sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı, mekansal, çevresel düzenlemeler yapabilen, bunları sistemleştirebilen ve çağdaş yaratıcı çözümler üretebilen tasarımcılar yetiştirmenin yanı sıra toplumda iç mekan tasarımına yönelik farkındalığı artırmaya katkıda bulunmaktır. Öğrenciler, mesleki bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirebilmek amacıyla, 6. ve 8. dönemlerinde staj dersini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Lisans Programı'na giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve ulusal üniversite sınavında TM-1 alanından yeterli puanı almış olmak gerekmektedir (http://www.osym.gov.tr, http://www.oid.hacettepe.edu.tr)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans derecesini elde etmek için öğrenciler 240 AKTS'lik dersleri (141 ulusal kredi) başarı ile tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmalıdırlar (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve ulusal üniversite sınavında TM-1 alanından yeterli puanı elde etmiş öğrenciler Lisans Programı'na kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Lisans Programı; insana, topluma ve çevreye duyarlı, kuram ve uygulamada yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; düşünsel, sanatsal, kültürel, bilimsel ve teknolojik açıdan donanımlı; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı içmimarlar yetiştirmeyi amaçlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Lisans Programı mezunları akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda tasarım disiplinine ilişkin proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde görev yapabilir, artı olarak kendi ofislerini açabilir ve bağımsız olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Lisans Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS'lik (141 ulusal kredilik) ders başarı ile tamamlanmış olmalıdır. Programın öğrenciye sunduğu 41 zorunlu, 38 seçmeli olmak üzere toplam 79 ders bulunmaktadır. Derslerinin %48'ü seçmeli statüsündedir. Seçmeli derslerin %95'i bölüm içi, %5'i ise bölüm dışı seçmeli derstir. Program derslerinin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Derslere artı olarak, öğrenciler 6. ve 8. dönemde yer alan staj çalışmalarını tamamlamak zorundadırlar.

D 14a – PROGRAM YAPISI TABLOSU

YEREL KREDİ

AKTS KREDİ

141

240

D 14b – SEÇMELİ DERSLER

ZORUNLU

SEÇMELİ

TOPLAM

41

38

79

% 52

% 48

% 100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri, her dersin bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı'nda" tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Lisans Programı'ndan mezun olmak için en az 141 ulusal krediyi tamamlamış (240 AKTS) ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı

E-Posta: peliny@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 297 88 50

Fax: +90 299 21 28

Adres: HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Web Adresi: http://www.gsf.hacettepe.edu.tr/ict/index.html